Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integrera genus i klimatanpassningen! Vägledning och råd för det kommunala klimatarbetet.

Integrera genus i klimatanpassningen! Vägledning och råd för det kommunala klimatarbetet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karin Edvardsson Björnberg, Sven Ove Hansson
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-03-22
Rapportnummer: (FOI-R--3405--SE)
Nyckelord genus, klimatförändringar, klimatanpassning, jämställdhet, kommuner, beslutsfattande
Keywords gender issues, climate impacts, adaptation policy, equality, local, policy, mainstreaming
Sammanfattning Mycket tyder på att klimatförändringarna kommer att få särskilt allvarliga konsekvenser för kvinnor. Flera olika faktorer bidrar till att göra kvinnor och flickor särskilt sårbara för klimatförändringarnas negativa effekter: brist på politisk och ekonomisk makt, små ekonomiska tillgångar, sämre arbetsmarknadsmässiga förutsättningar, etablerade könsroller och i viss utsträckning biologiska skillnader. Många svenska kommuner arbetar i dag aktivt med klimatanpassning. Kommunernas anpassningsarbete kommer att minska sårbarheten för klimatförändringarnas negativa effekter. Samtidigt finns en risk att vissa av åtgärderna motverkar kommunernas jämställdhetspolitiska mål. För att undvika sådana målkonflikter krävs ett genusintegrerat förhållningssätt. Varje steg i den kommunala klimatanpassningsprocessen måste genomsyras av ett genustänkande - från det att hot, sårbarheter och möjligheter identifieras till det att anpassningsalternativ identifieras, värderas, implementeras och följs upp. Den här rapporten beskriver hur genus kan föras in i det lokala klimatanpassningsarbetet. Syftet är att ge kommuner ökad kännedom om hur klimatförändringarna påverkar kvinnor respektive män, och att ringa in en uppsättning metoder och verktyg som kan användas för att göra det kommunala klimatarbetet mer genusintegrerat. Författarna vill tacka Karin Mossberg Sonnek och Annika Carlsson-Kanyama för värdefulla synpunkter på tidigare rapportutkast. Ansvaret för eventuella felaktigheter i rapporten tillkommer dock författarna.
Abstract Empirical evidence suggests that climate change will hit women disproportionately hard. Lack of political power, small economic resources, gender-bound patterns in the division of labour, entrenched cultural patterns and possibly biological differences in heat sensitivity combine to make women and girls particularly vulnerable to extreme weather and other climate-related events. Adaptation responses will likely reduce some of these vulnerabilities. However, just as climate change is likely to impact more severely on women than men, the costs and benefits of adaptation could be unevenly distributed between the sexes. Unless adaptation measures are carefully designed from a gender perspective they may contribute to preserving prevailing gender inequalities and reinforce women's vulnerability to climate change. Institutions and decision processes need to be remodeled so as to guarantee that gender issues are adequately targeted within adaptation. This article identifies a number of methodologies and decision tools that could be used to mainstream gender in local adaptation planning.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182