Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Generiskt VMS - En översikt

Generiskt VMS - En översikt Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Berglund, Gustaf Olsson
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-04-17
Rapportnummer: (FOI-R--3408--SE)
Nyckelord VMS, sensorer, motverkan, motmedel, telekrig
Keywords DAS, sensors, counter action, countermeasure, EW
Sammanfattning Denna rapport är utgiven inom ramen för projektet VMS Marin Miljö inom FoT-område Telekrig. Rapporten beskriver hur ett generiskt Varnar- och Motverkanssystem (VMS) bör vara uppbyggt och vilka funktioner det behöver ha. Med generiskt VMS avses här en generell systemuppbyggnad av VMS som ska kunna appliceras på alla typer av plattformar. Huvudsakligt fokus ligger på enskild plattform. Rapporten vänder sig till de som arbetar med eller ska arbeta med VMS. Det generiska VMS:et är indelat i tre huvudkomponenter, sensorsystem, logikenhet samt motverkanskanaler. Som motverkan inkluderas även "hard kill" funktionen för att kunna erhålla ett optimalt VMS. För att kunna få ett mer optimalt VMS har följande områden identifierats som kommer att kräva ett fördjupat arbete vad avser VMS. ? Integration med ledningssystem ? Operatörsstyrda sensorsystem ? Biblioteksfunktioner ? Omhändertaget hot ? Insatsuppföljning Syftet är att den framkomna beskrivningen i rapporten ska kunna tjäna som en "road map" för kommande VMS.
Abstract This report is published by the FOI project" Defensive Aid Suit in Maritime Environment" in the research area of Electronic Warfare. The report describes frame and function for the parts needed for a generic Defensive Aid Suit (DAS). By generic DAS a general description of the building blocks and functions that defines DAS. The generic DAS should be applicable to all types of platforms. Main focus is on single platform. The report should be read by those who are working with or those who are about to start work with DAS. The generic DAS consists of three major parts, sensor systems, logic unit and counteraction systems. In counteraction systems both soft kill and hard kill are included in order to achieve an optimized DAS. Some areas of research have been identified that requires more studies in order to get a DAS that is fully functional. These areas are: ? Integration with the Command and Control System ? Sensor systems handled by operators ? Library functionality ? When is a threat considered taken care of depending on counter action ? Evaluation of chosen counteraction The purpose with this report is to serve as a guide for personal working with questions related to DAS.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182