Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ledningskrigföringssimulatorn Planeringsverktyg Version 7

Ledningskrigföringssimulatorn Planeringsverktyg Version 7 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Tyden, Hanna Andersson, Per Brännström, Magnus Dahlberg
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-04-26
Rapportnummer: (FOI-R--3410--SE)
Nyckelord LKS, GOP, COPD, Planeringsverktyg, Telekrig, Info Ops.
Keywords LKS, GOP, COPD, Planning, Electronic Warfare, Info Ops.
Sammanfattning Det övergripande målet för transferprojektet LKS planeringsverktyg är att för FM möjliggöra planering och övning i verkan av informationsoperationer, i syfte att kunna koordinera denna typ av operationer mer effektivt. Den framtagna demonstratorn syftar till att efter genomgånget transferprojekt kunna användas som planeringsstöd i operativ stab (J3 INSS InfoOps) där den visar effekter på ledningsförmågan av telekrig och CNO. Verktyget är en resurs att samla och bearbeta information om operationsområdet. Den tekniska plattformen som togs fram i det tidigare genomförda Ledningskrigföringssimulatorprojektet har anpassats efter det nya användningsområdets i detta projekt. Arbetet har bedrivits iterativt inkrementellt där behov som kommer fram under tester och experiment sedan kravställs, designas och testas i nya experiment. Denna version är den slutliga versionen av LKS Planeringsverktyg. Verktygen utvecklats så att planeringen kan följa nuvarande (GOP) och eventuellt kommande ledningsmetod (COPD). Scenarier i LKS ska kunna utspela sig var som helst i världen och i miljöer med olika nivå av infrastruktur. För att tillgodose de nya behoven har planeringsverktyget utvecklats med utökade möjligheter till terränghantering, delscenarier för olika handlingsalternativ och möjlighet att hantera geometrier för kartområden. Synkroniseringsmatris hanteras med hjälp av Gantt-schema, och övriga dokument som behövs i ledningsprocessen finns tillgängliga i SWECCIS. För att det inte ska behövas alltför mycket tid för nya användare att lära sig hantera verktyget, har en hel del arbete lagts på att få detta användarvänligt. Vilka behov som finns gällande verktygets användargränssnitt har undersökts vid ett flertal användartester och m.h.a. Rapid Prototyping. För att testa LKS demonstrator, scenariobeskrivning och planeringsprocess med GOP/COPD genomfördes en heldags experiment med erfaren experimentdeltagare som var väl insatt i både informationsoperationer och försvarsmaktens planeringsprocess (GOP). Analys av insamlade data visade att LKS-planeringsverktyg kan nyttjas i planering av informationsoperationer. Förbättringar som utförts sedan tidigare experiment har kraftigt underlättat handhavandet av verktyget och arbetet med anpassning till ledningsprocessen COPD har även det fallit väl ut.
Abstract The overall objective of the transfer project LKS planning is to the provide the Swedish Armed Forces planning and training in the effects of information operations, in order to coordinate these types of operations more efficiently. The developed software aims to be used as a planning aid to operational Staff (J3 INSS InfoOps) where it shows the effects of electronic warfare and CNO in planned scenarios and is a resource to collect and process information on the site. The technical platform that was developed in previous Warfare Simulation project has been adapted to the new needs in this project. Work has been carried out iteratively incrementally. Needs that arise during tests and experiments where transformed too requirements, designed and tested in experiments in which new needs arise. This version is the final version of LKS Planning. The tools are developed to allow planning to follow the current (GOP) and future management method (COPD). LKS scenarios can take place anywhere in the world and in environments with different levels of infrastructure. To meet the new needs the developed planning tool has expanded capacity for terrain handling using, subscenarios for different options and has the ability to handle geometries of map areas. The synchronization matrix is handled using a Gantt chart, and other documents needed in the management process are available in a command and control information system (SWECCIS). The requirements for the tools user interface have been investigated and developed by using a rapid prototyping method. To test the LKS demonstrator scenario description and planning process with the GOP / COPD an all-day experiment was performed with experienced experiment participants who were well familiar in both information operations and the Defence Forces planning process (GOP). Analysis of collected data showed that the LKSplanning tools can be used in the planning of information operations. Improvements carried out since previous experiments have greatly facilitated the operation of the tool and the work of adapting to the management process of COPD has also been a success.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182