Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av interoperabilitetskrav för insatsorganisation 2014 - Metodik för visuell dataanalys.

Värdering av interoperabilitetskrav för insatsorganisation 2014 - Metodik för visuell dataanalys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Daniel Oskarsson, Magnus Sparf
Ort: Linköping
Sidor: 76
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-03-26
Rapportnummer: (FOI-R--3414--SE)
Nyckelord Nato-kravelement, IO14, Insatsorganisation 2014, OLAP, Visual, Analytics, visualisering, Visuell OLAP, Business Intelligence, QlikView, interoperabilitet, Modellbaserad förmågeutveckling, förmågebaserad planering, förbandsvärdering, Krigsförbandsspecifikationer
Keywords NATO Requirements, IO14, Armed Forces 2014, OLAP, Visual Analytics, visualization, Visual OLAP, Business Intelligence, QlikView, interoperability, Model, based capability development, capability based planning, evaluation, Military Unit, Requirement Specifications
Sammanfattning För att kunna bilägga interoperabilitetskrav till krigsförbandsspecifikationerna för Insatsorganisation 2014 har Försvarsmaktens INSS J0 genomfört en värdering av krigsförbanden utifrån så kallade Nato-kravelement (bl.a. Capability Codes & Statements, Nato Tasks och ACO Forces Standards). Resultatet av denna värdering har dokumenterats och lagrats i en databas. Då analys av denna och liknande datamängder ses som intressant av LEDS INRI Förmågeinriktning har FOI, inom ramen för forskningsområdet Modellbaserad förmågeutveckling fått i uppgift att praktiskt undersöka en metod för analys av strukturerade bedömningsdata. Vi valde att pröva en metod vi benämner "Visuell OLAP", baserad på tekniker och verktyg för analys av strukturerade data från området Business Intelligence. Efter erfarenheter från tillämpningar av metoden drar vi slutsatsen att den lämpar sig som stöd till beslutsprocesser grundade på omfattande datamängder med strukturerade bedömningsdata, särskilt i de fall beslutsfattaren kan vara nära involverad i den explorativa analysprocessen. Då analysmetoden till del bygger på aggregeringar av värderingsdata som bortser från enskilda bedömningskontexter anser vi samtidigt att slutsatser från dessa analyser bör dras varsamt och att metoden i första hand skall ses som ett instrument för att lyfta fram frågor om förbandens förmåga som bör undersökas närmare.
Abstract For the purpose of appending interoperability requirements to the Military Unit Requirement Specifications for the Armed Forces 2014 the Joint Strategy and Operations Staff, J0 Operational Requirements Division have performed a datacollection effort among representatives of the military units regarding their estimation of their units' fulfilment of so called NATO requirements (primarily Capability Codes & Statements, Nato Tasks, ACO Forces Standards). The resulting data were stored in structured form in a database, making them amenable for analysis. The practical investigation of a method for such analysis was identified by the Supreme Commander's Staff, Policy and Development Department as a study to be undertaken by FOI as a part of its research within the field of Model-based Capability Development. Applying techniques and tools from the fields of Business Intelligence and Visual Analytics to the context at hand, we have developed and tested a method we are calling "Visual OLAP". The experiences from these efforts show promise for the method as a way of exploring large datasets of structured evaluative data to inform decision processes within capability development, especially when the decision makers, aided by methodological expertise, are closely involved in the analytical process. A caveat, though, is that, since the method for analysis is partly based on aggregation of data that disregards specific evaluation contexts, the analyses should be interpreted with prudence and primarily seen as a way of uncovering potential capability issues for further investigation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182