Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

International Mission Training Research (IMTR) 2005-2011.

International Mission Training Research (IMTR) 2005-2011. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonatan Borgvall, Winston Bennett, Martin Castor, Peter Crane
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-10-20
Rapportnummer: (FOI-R--3418--SE)
Nyckelord International Mission Training Research, IMTR, beteendevetenskap, träning, övning, beredskap, modellering, simulering, simulatorer, piloter, MEC, Mission Essential Competencies, kompetens, Red Flag
Keywords International Mission Training Research, IMTR, Human Factors, Exercise, Training, Readiness, Modelling, Simulation, Simulators, Pilots, MEC, Mission Essential Competencies, Red Flag
Sammanfattning IMTR projektet (International Mission Training Research) var ett forskningsoch utvecklingssamarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och US Air Force Research Lab (AFRL) under åren 2005 till 2011. Aktiviteterna inom IMTR-projektet representerade en helhetsansats rörande hur distribuerad simulering och för detta stödjande metoder kan användas för att träna militär personal och höja deras förmåga och kompetens. Syftet med denna rapport är att ge en översikt över de många forsknings- och utvecklingsaktiviteter som genomfördes inom ramen för IMTR-avtalet 2005- 2011. Det framgångsrika samarbetet fortsätter inom IMTR II-avtalet 2012-2018 under Research, Development, Test and Evaluation (RDT&E) Memorandum of Agreement (RDT&E-US-SW-AF-1201) mellan Sverige och USA. Fokus i denna rapport är dock att beskriva arbetet inom IMTR under 2005-2011, även om IMTR II omnämns kort i vissa stycken. De huvudsakliga aktörerna var FOI:s enhet för Stridssimulering/Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter (FLSC) och AFRL:s Warfighter Readiness Research Division som är en del av 711th Human Performance Wing. Samarbetsavtalet, IMTR Project Agreement (IMTR PA) var en del i Technology Research and Development Projects Memorandum of Agreement (TRDP) avtalet mellan USA och Sverige, beteckning TRDP-US-SWE-AF-05-0001. Ett stort antal gemensamma aktiviteter och workshops samt övningsförberedande verksamhet genomfördes inom ramen för IMTR PA. Ett antal datorbaserade verktyg och databaser samt kryptografisk materiel utbyttes för att förbereda för distribuerade simuleringar mellan anläggningarna. Utvecklingen inom samarbetet redovisades kontinuerligt på de årliga Air Senior National Representatives (ASNR) mötena mellan Sverige och USA.
Abstract The IMTR project (International Mission Training Research) was a collaborative research and development effort between the Swedish Defence Research Agency (FOI) and the US Air Force Research Lab (AFRL), active from 2005 to 2011. The activities within the IMTR project represent a comprehensive approach to how distributed simulation and supporting methodology can be used to train warfighters and increase their readiness. The purpose of this final report of the IMTR project is to provide an overview of the many research and development efforts that were carried out within the PA between 2005-2011. The successful collaboration continues in the IMTR II project agreement 2012-2018 under the Research, Development, Test and Evaluation (RDT&E) Memorandum of Agreement (RDT&E-US-SW-AF-1201) between the US and Sweden, but that effort is only briefly mentioned in the current report. The main actors were FOI's Unit for Combat Simulation/Swedish Air Force Combat Simulation Centre (FLSC) and AFRL's Warfighter Readiness Research Division under the 711th Human Performance Wing. The IMTR Project Agreement (IMTR PA) was formulated under the Technology Research and Development Projects Agreement (TRDP) between the US and Sweden, designated TRDP-US-SWE-AF-05-0001. A large number of collaborative project activities and workshops along with exercise preparation took place under the IMTR PA. A number of software tools and databases along with cryptographic material were exchanged in order to prepare for distributed simulations between the facilities. The Air Senior National Representatives (ASNR) of Sweden and the US were annually briefed on the progress of the collaboration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182