Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett lärande försvar?Förutsättningar för Försvarsmaktens erfarenhetshantering.

Ett lärande försvar?Förutsättningar för Försvarsmaktens erfarenhetshantering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jan Frelin, Ann Ödlund
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-07-02
Rapportnummer: (FOI-R--3420--SE)
Nyckelord Erfarenhetshantering, psykologi, filosofi, sociologi, organisationsteori, komplexitet, komplexitetsteori, praktisk kunskap, yrkeskunnande, operationer
Keywords Lessons learned, psychology, philosophy, sociology, organization science, complexity, complexity theory, practical knowledge, professional knowledge, operations
Sammanfattning FOI har fått i uppdrag av Försvarsmakten att ta fram en handbok i erfarenhetshantering. Denna rapport är avsedd att utgöra den teoretiska grunden för den kommande handboken. Sedan insatserna i Bosnien på 1990-talet har frågan om hur Försvarsmakten skall kunna dra nytta av de erfarenheter som görs i insatserna varit aktuell. Att nyttiggöra dessa lärdomar har visat sig vara en utmaning. Flera försök att upprätta en fungerande organisation för erfarenhetshantering har genomförts utan att de önskade resultaten har uppnåtts. I denna rapport analyserar vi de teoretiska förutsättningarna för Försvarmaktens erfarenhetsprocess. Kunskapsteoretiska utgångspunkter och beskrivningar av erfarenhetsbaserad kunskap är hämtade från främst psykologi, filosofi och sociologi. För att förstå förutsättningarna för organisationer och lärande utnyttjas ett organsiationsteoretiskt angreppssätt samt tankegångar från det framväxande komplexitetsteoretiska fältet. För att koppla erfarenheter till militäryrket och internationella insatser har forskning om militärt yrkeskunnande använts. Rapportens viktigaste slutsatser är: * Försvarsmakten behöver en bred syn på vilka erfarenheter som tas omhand i erfarenhetshanteringsprocessen. * Försvarsmakten behöver använda olika koncept och tekniker för att ta tillvara och förmedla erfarenheter. * Försvarsmakten bör synliggöra och ta hänsyn till de organisatoriska begränsningar som direkt och indirekt styr personernas tolkning av upplevelser och sammanhang. * Försvarsmakten bör vara vaksam mot "överinstitutionalisering".
Abstract FOI has received a contract for developing a handbook in lessons learned for the Swedish Armed Forces. This report is intended to lay the theoretical foundations for the coming handbook. Since the missions in Bosnia in the 1990's the issue of how to implement the lessons learned in missions have been on the agenda. Learning these lessons have proved to be challenging. Several organizations for learning lessons have been attempted, with mixed results at best. In this report we analyze the theoretical prerequisites for a lessons learned process in the Swedish Armed Forces. The foundations for analyzing our capability for experiencing our environment have been found in psychology, sociology and philosophy. To approach how organizations learn from their environment we have used ideas from organization science and complexity theory. To connect lessons to a military context research in the military profession have been used. Our main conclusions are: * The armed forces should widen the scope of the lessons that is included in the lessons learned process. * A portfolio of models and methods are required for a successful lessons learned process. * The armed forces need to understand individual and organizational limitations in learning from experience. * Learning from current missions needs to be balanced against analyzing future challenges

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182