Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tester av nya framtida BFT-tekniker.

Tester av nya framtida BFT-tekniker. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stefan Nilsson, Staffan Abrahamson, Erika Emilsson, Staffan Lindström, Jouni Rantakokko, Joakim Rydell
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-06-25
Rapportnummer: (FOI-R--3425--SE)
Nyckelord Positionering, BFT, blue force tracking, SLAM, tröghetsnavigering, soldatburet
Keywords Positioning, BFT, blue force tracking, SLAM, inerital navigation, soldiercarried
Sammanfattning Under hösten 2011 och våren 2012 har FOI på uppdrag av FMV genomfört fältförsök med egenutvecklade testsystem för BFT (Blue Force Tracking). Syftet med försöken är att inhämta underlag i form av mätningar för att kunna utveckla robustare och bättre militärt anpassade systemlösningar för BFT. Typfallet är inne i byggnader där GPStäckning ej föreligger. Vid fältförsöken som väsentligen genomfördes vid Försvarsmaktens nya stridsträningsanläggning i Spång (Markstridsskolan, Kvarn) testades tre olika testsystem: Ett fotmonterat system baserat på tröghetsnavigering, ett hjälmmonterat system baserat på SLAM-teknik och slutligen ett system för tyst lokalisering av soldater baserat på RF-teknik. Av det insamlade mätdatat har endast en mindre del hunnit analyserats. Fortsatt analys med tillhörande systemförbättringar kommer i stället att ske inom ramen för FoTprojekten Övervakningssystem och Robust positionering för effektiv ledning. Projektet har även möjliggjort förbättrade kontakter med Försvarsmaktens personal på Markstridsskolan, vilket i sin tur har gett möjlighet att delta vid kommande övningar under våren då strid i bebyggelse tränas.
Abstract In the autumn of 2011 and the spring of 2012, FOI has carried out FMV-commissioned field trials with in-house developed test systems for BFT (Blue Force Tracking). The purpose of the trials is to acquire some basis in the form of measurements to be able to develop more robust and militarily better adapted system solutions for BFT. The typical case is found in buildings where GPS coverage is not to hand. In the field tests which were performed essentially in the Armed Forces' new combat training grounds at Spång (The Land Warfare Centre, Kvarn) three different test systems were put through trials: a foot-mounted system based on inertial navigation, a helm-mounted system based on SLAM technique and, finally, a system for silent localization of soldiers based on RF technique. Of the collected test data only a minor part has been analyzed to date. Continued analysis with associated system improvements will instead take place within the FoT projects Surveillance systems and Robust positioning for effective command. The project has also enabled improved contacts with the Armed Forces' personnel at the Land Warfare Centre, which in its turn has created the opportunity to participate in forthcoming training sessions in the spring, when urban combat is trained.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182