Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-militär samverkan på regional nivå - Erfarenheter och lärdomar inför införandet av Militärregionsstaber.

Civil-militär samverkan på regional nivå - Erfarenheter och lärdomar inför införandet av Militärregionsstaber. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anders Norén, Henric Roosberg, Ann Ödlund
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-06-28
Rapportnummer: (FOI-R--3426--SE)
Nyckelord Försvarsmakten, MR-staber, militärregioner, länsstyrelsen, regional samverkan, ledning, totalförsvar, krishantering, SäkSam, civil-militär samverkan
Keywords Swedish Armed Forces, military regions, regional staffs, regional level, territorial command cooperation, command and control, total defense, crisis management
Sammanfattning År 2013 ersätts de nuvarande SäkSam-sektionerna av fyra regionala staber vilka övertar uppgiften regional civil-militär samverkan. Försvarsmaktens införande av Militärregionstaber är utgångspunkten för föreliggande studie. Studien beskriver staberna, analyserar civil-militär samverkan på regional nivå, inhämtar erfarenheter, identifiera styrkor och svagheter samt föreslår utvecklingsområden. Rapporten inleds med en genomgång av Försvarsmaktens stöd till samhället samt av ansvars- och uppgiftsfördelningen på den regionala nivån (mellan militärregionerna och länsstyrelserna). En intervjubaserad undersökning med företrädare för SäkSam-sektionerna har genomförts för att ta tillvara deras erfarenheter av regional civil-militär samverkan. Studien visar på att styrningen av samverkanstjänsten har varit svag från centralt håll. Det finns av olika skäl stora variationer i de nuvarande strukturerna för samverkan på regional nivå. Resultatet av studien visar på skillnader i de blivande regionernas geografiska och demografiska förhållanden samt mängden kritisk infrastruktur. Dessa variationer kommer att ställa skilda krav på staberna. Samtida samverkan har huvudsak handlat om Försvarsmaktens förmåga att ge stöd till det civila samhället. Domänkunskap, tillgång till nätverk och personliga relationer har en avgörande betydelse för framgångsrik samverkan. Det är samma nätverk som används för att ge stöd som skall användas för att ta emot stöd vid kris eller krig. Det kan därför finnas skäl att från central nivå styra vad miniminivån för samverkan bör vara, och hur mycket resurser som bör allokeras, både geografisk och till olika funktionsområden. Det är viktigt att på ett tidigt stadium upprätta mekanismer för kunskaps- och erfarenhetsöverföring från SäkSam-sektionerna till Militärregionstaberna.
Abstract In 2013 the Swedish Armed Forces (SwAF) will set up four new regional commands which will take over the task of regional civil-military cooperation from the former detachments of HQ J2 and J9 sections. This study aims to collect the existing lessons of regional civil-military cooperation and present the forthcoming forms of Swedish regional cooperation. This study describes the development of these tasks on regional levels, describes the new regional commands, experiences from the staff members operating in current regional staff detachments and identifies organizational strengths and weaknesses. It suggests areas of consideration and development for civil-military cooperation within the near-term regional commands. Initially the report presents an outline of the Swedish Armed Forces' support to civil authorities, the tasks and the division of labor on a regional level (between regional staffs and the County Administrative Boards). The data describing experiences with staff members have been collected through interview based surveys. The findings from this study suggest that the demands and needs at the different commands will vary with the regional variations in vulnerabilities, presence of critical infrastructure, demography and geographical conditions. Contemporary civil-military cooperation has mainly aimed at coordination of SwAF's resources in support of civil authorities. Successful cooperation is based on domain knowledge, personal relations and access to networks. The SwAF must therefore consider which minimum levels of cooperation that is acceptable since it is the same networks that will provide coordination of civil authorities support to the armed forces in crisis or war. This report therefore argues that military support to civil authorities in strain is equally greatly beneficial for SwAF since such maintained networks provides knowledge, procedures and relations that can be utilized in crisis and war. It is therefore critical, at an early stage, to construct mechanisms and procedures for transferring knowledge, networks and experiences from the former staff detachments to the new regional commands.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182