Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Allomfattande ansatser och expeditionära operationer.

Allomfattande ansatser och expeditionära operationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Henric Roosberg
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-06-05
Rapportnummer: (FOI-R--3443--SE)
Nyckelord Allomfattande ansats, civil-militär samverkan, expeditionära, operationer, harmonisering, ledning, operationskonst, samordning
Keywords Comprehensive approach, command and control, coordination, civilmilitary, cooperation, expeditionary operations, harmonization, operational art
Sammanfattning Föreliggande studie är en del av FOI:s stöd till FMKE (Försvarsmaktens konceptutvecklingsenhet) och utvecklingen av ett tillämpat koncept för Genomförande av Expeditionära Operationer inom ramen för internationell krishantering. Studien är en explorativ litteraturstudie och syftar till att öka den konceptuella kunskapen om hur allomfattande ansatser påverkar ledning och samordning i expeditionära operationer. Studien utvecklar sådan kunskap för operationsfaserna förberedelser och genomförande. Utgångspunkten för studien är de trender och utmaningar som tidigare identifierats i konceptutvecklingen för expeditionära operationer samt syntetiseringen av tidigare studier av olika allomfattande ansatser. Flertalet samtida insatser syftar till att uppnå samhälleliga förhållanden och inte till att besegra en motståndare. Om det eftersökta förhållandet inte är uppnåbart med en isolerad militär seger måste det militära medlet istället inriktas för att möjliggöra effekt tillsammans med andra aktörer. En sådan holistisk ansats och förståelse påverkar både vilka hot som det militära medlet faktiskt skall bemöta och synliggör begränsningar för hur dessa hot kan bemötas. Studien visar att samordning är ett kritiskt ledningsbehov om målsättningen för insatsen ligger bortom räckvidd för de effekter som ryms inom enbart det militära maktmedlet. Samordning är däremot inte samma sak som samverkan. Samordning kan ske genom befäl, samverkan eller harmonisering. Vid harmonisering leds de egna förbanden och samverkande aktörer till aktiviteter vilka når gemensam effekt samman med en tredje parts aktiviteter, trots att denna aktör inte deltagit i själva samordningen. Ledningen genomförs fortfarande genom befäl eller samverkan.
Abstract This study is part of the Swedish Defence Research Agency's (FOI) support to the Swedish Armed Forces Joint Concept Development & Experimentation Centre (FMKE) and the development of the applied concept for Expeditionary operations. This study is an explorative desk study aimed at providing further contributions to the conceptual knowledge and development of expeditionary operations. The basis for this study is the remaining challenges described in earlier concepts for expeditionary operations and a synthesis with studies in different comprehensive approaches in Sweden and key international organizations. The study's results present such knowledge on command and control and coordination in the operational phases for preparation and execution. Contemporary operations often aim to attain (acceptable) conditions instead of neutralising an opponent's centre of gravity. However, if not a military "victory" but strategic "success", through attained conditions, corresponds to the goals of the grand strategy; the military instrument must adapt and harmonize with those actors and processes that produce the key effect in transforming the unacceptable conditions. Such a holistic approach with the military instrument greatly determines which threats must be countered on the battlefield and visualizes the limitations to what means and measures that are available when doing so. This study argues that civil-military coordination is a critical command and control need when seeking to attain strategic objectives beyond the reach of effects produced within the military instrument of power. Yet, civil-military coordination does not always mean civil-military interface or direct cooperation. Coordination can be achieved through command and control, direct civil-military interaction and cooperation or harmonization. Harmonization is achieved when own and interacting resources are coordinated and synchronized to deploy activities and an effort that produce a concerted effect together with the efforts of another non-interacting part, thus creating an harmonization of effort.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182