Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fusion av information från heterogena källor.

Fusion av information från heterogena källor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulrik Franke, Ronnie Johansson, Christian Mårtenson, Pontus Svenson
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-07-10
Rapportnummer: (FOI-R--3453--SE)
Nyckelord Informationsfusion, dataensning, osäkerhetshantering, ontologier
Keywords Information fusion, data alignment, uncertainty management, ontologies
Sammanfattning För Försvarsmakten innebär dagens konflikter och IT-intensiva miljö hantering av en stor mängd olika informationskällor av vitt skilda typer och ursprung. Den heterogena information som strömmar in har i skiftande grad olika syntaktiskt format, olika terminologi, använder olika sätt för att uttrycka osäkerhet, är olika noggrann med metadata, och är olika pålitlig. Att skapa situationsförståelse ur sådan information är utmanande, samtidigt som belöningen om man lyckas kan vara stor. Heterogena källor är oftast oberoende och bidrar med information som kompletterar varandra, vilket kan skapa mer heltäckande och robusta system. I takt med att sensor- och kommunikationssystem blir kraftfullare och mer allmänt tillgängliga ökar också mängden information som ska hanteras. Detta innebär att datorstöd för fusion av information från heterogena källor blir en viktig komponent i bearbetningssystemet. Den här rapporten ger en översiktlig introduktion till informationsfusion, för att sedan fördjupa sig i de speciella utmaningar som det innebär att koppla samman och fusionera information från heterogena källor. Dessa utmaningar handlar till stor del om olika aspekter av dataensning: hur man ensar information som beskrivs med olika begreppsapparater och hur man ensar information som använder olika osäkerhetsrepresentationer. Rapporten behandlar också hantering av spårbarhet med hjälp av så kallad härkomst-metadata - en viktig källa när trovärdigheten av ett fusionsresultat ska värderas.
Abstract For the Swedish Armed Forces, the nature of current conflicts and today's ITintensive environment make it necessary to be able to handle a large variety of information sources of different types and origins. This heterogeneous information comes in different syntactic formats, is described using different terminologies, uses different ways to express uncertainty, has different accuracies in the metadata, and is of different reliability. Creating situation awareness from such information is challenging, but potentially rewarding. Heterogeneous sources are usually independent and contribute information that complements each other, which can lead to more comprehensive and robust systems. As sensor and communication technology becomes more powerful and ubiquitous, the amount of information that needs to be handled increases. This entails a need for computer-based tools for fusing information from heterogeneous sources. This report gives a general introduction to information fusion, and then focuses on the specific challenges involved in linking and merging information from heterogeneous sources. These challenges are to a large extent related to different aspects of data alignment: how to align information described using different conceptualisations and how to align information using different uncertainty representations. The report also discusses the management of provenance information by means of pedigree metadata. Provenance information is a vital component when assessing the confidence in a fusion result.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182