Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Pakistans stabilitet - har översvämningskatastrofer säkerhetspolitiska konsekvenser?

Pakistans stabilitet - har översvämningskatastrofer säkerhetspolitiska konsekvenser? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Samuel Bergenwall, Louise Simonsson
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-10-09
Rapportnummer: (FOI-R--3460--SE)
Nyckelord Pakistan, översvämningar, talibaner, Baluchistan, politiskt våld, terrorism, korruption, Imran Khan, klimatförändringar, global uppvärmning
Keywords Pakistan, floods, Taliban, Baluchistan, political violence, terrorism, corruption, Imran Khan, climate change, global warming.
Sammanfattning Under 2010 och 2011 drabbades Pakistan av två allvarliga översvämningskatastrofer. Översvämningarna 2010 lade 20 % av landets yta under vatten och ledde till en allvarlig humanitär katastrof och stort ekonomiskt bortfall. Klimatforskare menar att översvämningarnas ökade frekvens och intensitet i Pakistan kan bero på klimatförändringar. Förändringsscenarier indikerar att Pakistan kan drabbas av fler allvarliga översvämningskatastrofer kommande år. Syftet med denna studie är främst att analysera hur översvämningarna 2010 och 2011 påverkat Pakistans stabilitet och bedöma vilka implikationer återkommande naturkatastrofer kan ha i Pakistan, ett land som redan står inför stora ekonomiska, sociala och politiska utmaningar, likväl som omfattade säkerhetsrelaterade problem. Översvämningarna har för det första indirekt bidragit till att det politiska och etniska våldet i Karachi, Pakistans största stad, ökat kraftigt. För det andra har de medverkat till att en ny USA-kritisk politisk rörelse plötsligt ökat i popularitet och mycket väl kan komma att förändra det politiska landskapet i landet. För det tredje, och av stor betydelse för landets stabilitet, har översvämningarna resulterat i att den ekonomiska tillväxten försvagats. Om översvämningar av 2010 års nivåer blir återkommande fenomen kommer det slå mycket hårt mot Pakistans ekonomi. Statens förmåga att erbjuda säkerhet, hälsovård, utbildning samt löner och förmåner för militären kommer då försvagas, medan de allokerade resurserna för att slå ner uppror i Baluchistan och i de pashtunska områdena sannolikt kommer minska. Den mörka bilden av Pakistan som en stat vid kollapsens rand behöver dock kompletteras och delvis justeras. Medan den pakistanska staten är svag så är samhället starkt och har förmågan att snabbt återhämta sig vid exempelvis naturkatastrofer. Militären, landets starkaste institution, är hängiven den pakistanska nationalismen och landets territoriella enhet. Pakistan står inför stora ekonomiska bekymmer och finansiella utmaningar, men har en relativt sett stabil ekonomisk bas och en historia av jämförelsevis god ekonomisk tillväxt. Vidare gör Pakistans demografiska, politiska, ekonomiska och militära strukturer det svårt för etniska separatiströrelser att nå framgång. Om Pakistan skulle stå vid kollapsens brant finns det dessutom gemensamma intressen och starka incitament för USA och Pakistans grannländer att agera så att landet inte faller samman och Pakistan blir en failed state. Årligen återupprepade översvämningskatastrofer till följd av klimatförändringar kan på längre sikt försvaga det etniskt heterogena Pakistan och tillsammans med andra faktorer frambringa en process som resulterar i statens disintegrering. På kort sikt kommer emellertid sannolikt inte översvämningar att resultera i Pakistans sammanbrott. På kort och medellång sikt är andra faktorer, som t.ex. krigen i Afghanistan och pakistanska "Pashtunistan", mer betyde
Abstract In 2010 and 2011 Pakistan was hit by two devastating flood catastrophes. During the monsoon season of 2010, the floods affected one-fifth of the country, resulting in a major humanitarian and economic crisis. Increased intensity and frequency of the floods during the monsoon seasons could, climate researchers argue, be the consequence of climate change. Scenarios of climate change indicate that Pakistan will continue to face flood catastrophes in the coming years. This paper analyses how the floods of 2010 and 2011 have affected the stability of Pakistan, and determines what implications recurrent catastrophes may have on a country that already faces serious security threats as well as major economic, social and political challenges. The recent catastrophes have indirectly contributed to increased levels of political and ethnic violence in Karachi, the largest city of Pakistan; the emergence of a new popularly supported and US-critical political movement, PTI, which may change the political landscape in Pakistan; and above all, the floods have caused a slowdown of the economy. If floods of the scale of those in 2010 become recurrent a phenomena it will hurt the Pakistani economy badly. The capacity of the state to provide security, health, education as well as salaries and benefits for the military will decline, while the state's ability to combat rebellions in Baluchistan and the Pashtun areas will decrease. The bleak picture of Pakistan as a state on the brink of collapse needs to be complemented by another more positive portrayal. While the state is weak, the society of Pakistan is strong and resilient to catastrophes. The military, by far the strongest institution in the country, is dedicated to the ideology of nationalism and the territorial unity of the country. Although Pakistan faces serious economic difficulties and a looming financial crisis, it nevertheless has a comparably stable economic base and a history of comparatively decent economic growth. Moreover, Pakistan's demographic, political, economic and military structures make it difficult for ethnic separatist movements to achieve successes. Lastly, if Pakistan were on the brink of collapse, the Unites States and neighboring states would have common interests and strong incentives to act in order to avoid that Pakistan deteriorates into a de facto failed state. Annual flood catastrophes caused by climate change could in the long run bring the ethnically heterogeneous Pakistan on its knees and, together with other factors, catalyze a process resulting in the disintegration of the state. In the short term, however, floods alone will not likely cause the breakup of Pakistan. Other factors, such as the wars in Afghanistan and Pakistan's "Pashtunistan" are more important factors for the stability in the near future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182