Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Empowering the Protection of Civilians.

Empowering the Protection of Civilians. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carina Lamont
Ort: Stockholm
Sidor: 61
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-09-14
Rapportnummer: (FOI-R--3468--SE)
Nyckelord skydd av civila, våldsanvändning, behov och proportionalitet
Keywords PoC, protection of civilians, use of force, necessity, proportionality, international human rights law, international humanitarian law
Sammanfattning Att skydda civila är en uppgift för både civila och militära aktörer i konfliktområden. En nära samverkan mellan olika aktörer är nödvändig för att skyddet ska bli så effektivt som möjligt. Det militära instrumentet är unikt i detta hänseende genom dess förmåga att med våld eller hot om våld stävja attacker mot civilbefolkningen. Militära styrkors roll är därför ofta avgörande i insatser med mandat att skydda civila, inte minst då de även möjliggör åtgärder från andra aktörer i området. Samtidigt råder det ofta stora oklarheter avseende hur militära styrkor ska skydda civila och ytterst, hur de kan bruka våld. Till skillnad från många fredsbevarande insatser under 1990-talet är distinktionen mellan krig och fred för en fredsfrämjande insats idag mer komplex, och samtidigt av allt större vikt. Fredsfrämjande insatser verkar idag i miljöer som i juridisk mening kan karaktäriseras som både krig och fred, med variationer i tid och rum. Beroende på om det råder krig eller fred ger de olika juridiska ramverken den militära styrkan olika förutsättningar att bruka våld i uppgiften att skydda civila. Instrument som behandlar skydd av civila måste beakta den juridiska komplexiteten i våldsanvändningen som följer med militärens roll. Denna rapport söker klargöra centrala juridiska ramverk som reglerar våldsanvändning i insatser. Därmed bidrar rapporten med en viktig pusselbit till utvecklingen av en effektiv strategi för att skydda civila i internationella fredsinsatser.
Abstract Protecting civilians is a task assigned to both civilian and military actors in peace operations, and close cooperation between the different actors is necessary to enable effective protection. The military component is unique in its ability to use force and its subsequent capability to protect civilians from physical force. The military component is therefore of critical importance for peace operations mandated to protect civilians. At the same time, many questions remain regarding how the military can protect civilians, and ultimately how they can use force for that purpose. Many peace operations operate in environments where making a distinction between war and peace is increasingly complex. Making such distinction is, however, necessary to enable sufficient protection of civilians. Depending on whether or not an armed conflict exists the applicable law provides different frameworks for how force can be used, and consequently, for how the military can protect civilians. Clarifying the scope and limitation on the use of force in the respective legal frameworks is thus crucial, and instruments addressing protection of civilians must be cautious of the legal complexity that follows with the military role in protecting civilians. This report seeks to clarify legal questions arising regarding the use of force and the military role in protection civilians. Thereby, the report seeks to contribute to the development of effective strategies to protect civilians in peace operations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182