Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ambient Underwater Noise Levels at Norra Midsjöbanken during Construction of the Nord Stream Pipeline.

Ambient Underwater Noise Levels at Norra Midsjöbanken during Construction of the Nord Stream Pipeline. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Torbjörn Johansson, Mathias Andersson
Ort: Stockholm
Sidor: 65
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-09-17
Rapportnummer: (FOI-R--3469--SE)
Sammanfattning Norra Midsjöbanken är ett Natura 2000-område beläget ca 50 km öster om Ölands Södra Udde i den svenska Exklusiva Ekonomiska Zonen (EEZ). Den andra av Nord Streams två pipelines kommer att passera ca 4 km söder om detta skyddade område. Målet med denna studie var att mäta och kvantifiera bullret under rörläggning och plogning av denna pipeline samt omgivningsbullret inklusive fartygsbuller. En dylik undersökning har inte förut utförts i detta område och ligger i linje med Havsmiljödirektivet (2008/56/EG). Under vintern 2012 placerades autonoma hydrofonbojar på två platser i Norra Midsjöbankenområdet. Bojen "A1" placerades ca 1,5 km från en av de mest trafikerade fartygslederna i Östersjön. Den spelade in omgivningsbuller dominerat av fartygsbuller och förblev opåverkad av Nord Streams aktiviteter. Bojen "B1" placerades ca 1,5 km från sträckningen av Nord Streams andra pipeline. Denna boj spelade in konstruktions- och plogningsbuller samt omgivningsbuller. Bojarnas placering och design valdes med stor omsorg, vilket bidrog till lågt egenbuller och lyckad bärgning av samtliga bojar. Inspelade bullerdata analyserades vid frekvenser upp till 3500 Hz. Tredjedels oktavbandsspektra (tersbandsspektra) och ljudtrycksdata samt statistik av dessa beräknades. Medelvärdet av ljudtrycksnivån i bullret var 116,5 till 116,6 och 110,9 till 111,5 dB re 1 µPa vid A1 respektive B1. Vi jämför här med tidigare uppmätta bullernivåer i liknande miljöer och generella modeller för bullerspektra och finner att de här uppmätta nivåerna är konsistent högre än tidigare resultat. Vi spekulerar att detta beror på närheten till fartygsleder och det stora antalet passerande fartyg. Vid position B1 uppskattades medel-bullernivån under plogning till 126,0 dB re 1 µPa. Plogningen utfördes av fartyget Far Samson. Källstyrkan för detta fartyg under plogning uppskattades med hjälp av AIS-information om dess position till 183,5 dB re 1 µPa @ 1m.På liknande sätt uppskattades källstyrkorna för tre handelsfartyg som passerade nära A1. Detta gav resultat från 178,6 till 184,6 dB re 1 µPa @ 1m. Vi drar slutsatsen att källstyrkan för Far Samson under plogning inte är högre än en källstyrka som kan uppmätas för ett handelsfartyg. Medel-bullernivån under rörläggning var 130,5 dB re 1 µPa. Detta är 4,5 dB högre än nivån under plogning. I Norra Midsjöbankenområdet bestod rörläggningsflottan av nio fartyg. Det är inte möjligt att uppskatta källstyrkan hos varje fartyg i denna flotta. Dock visar vi att ökningen av bullernivån med 4,5 dB jämfört med plogningsnivån indikerar att källstyrkan för fartygen i rörläggningsflottan troligen är i nivå med de som beräknades för de tre handelsfartygen. Slutligen visar denna rapport att fartygstrafiken i området kring Norra Midsjöbanken är så intensiv att det är svårt att hitta ett avsnitt av inspelningarna som är ostört av fartygsbuller. Detta gör att vi inte kan uppskatta fartygstrafikens bidrag till omgivningsbullret. Denna st
Abstract Norra Midsjöbanken is a Natura 2000 area situated approximately 50 km east of the southern tip of Öland island in the Swedish Exclusive Economic Zone (EEZ). The second of the two Nord Stream pipelines will pass approximately 4 km south of this protected area. The aim of this study was to measure and quantify the noise during Nord Stream's construction and trenching activities as well as the ambient noise including commercial shipping noise. This kind of comparison has not been performed before in this area and is in line with the European Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC). During the winter of 2012, autonomous hydrophone buoys were placed at two locations in the Norra Midsjöbanken area. Location "A1" was situated approximately 1.5 km from one of the main shipping lanes in the Baltic Sea. Hydrophones at this location recorded ambient noise dominated by shipping noise, and were undisturbed by Nord Stream's activities. The other location, "B1", was situated approximately 1.5 km from the route of Nord Stream's second pipeline. Here, hydrophones recorded ambient noise and noise pollution caused by laying the Nord Stream pipeline and by post-lay trenching. Careful consideration was given to the design of the hydrophone rig, ensuring low self-noise and contributing to the successful retrieval of all buoys. The recorded noise data was analysed at frequencies up to 3500 Hz. Third octave band spectra and sound pressure level evolutions as well as statistics were calculated for each of the hydrophones and during different conditions. Average ambient noise levels of 116.5-116.6 and 110.9-111.5 dB re 1 µPa were estimated at locations A1 and B1, respectively. Compared to previous results and predictions made by ambient noise models, we find that the noise levels at Norra Midsjöbanken are consistently higher. We speculate that this is due to the proximity of shipping lanes and the large numbers of passing ships. The mean noise level estimated at location B1 during trenching was 126.0 dB re 1 µPa. The trenching was performed by the vessel Far Samson. The source level of this vessel during trenching was estimated to 183.5 dB re 1 µPa @ 1m using AIS information on its position. In a similar manner, we estimated the source levels of three commercial vessels that passed close to location A1, and obtained results of 178.6 to 184.6 dB re 1 µPa @ 1m. We conclude that the source level of the vessel Far Samson during trenching is not greater than that of a commercial vessel. The mean noise level estimated at location B1 during pipelay was 130.5 dB re 1 µPa. Compared to the noise level during trenching, the level during pipelay was 4.5 dB higher. At this location, the pipelay fleet consisted of nine vessels of different characteristics. It is not possible to estimate the source level of each individual vessel. However, we show that the 4.5 dB increase over the trenching level is expected for such a large fleet, and indica

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182