Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Willing and Able? Challenges to Security Sector Reform in Weak Post-war States – Insights from the Central African Republic.

Willing and Able? Challenges to Security Sector Reform in Weak Post-war States – Insights from the Central African Republic. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gabriella Ingerstad
Ort: Stockholm
Sidor: 80
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-10-18
Rapportnummer: (FOI-R--3470--SE)
Nyckelord Centralafrika, Centralafrikanska republiken, säkerhetssektorreform, SSR, Afrika, afrikansk säkerhet, svaga stater, fredsbyggande, kapacitetsbyggnad, lokalt ägarskap, sektorsövergripande angreppssätt
Keywords Central Africa, Central African Republic, CAR, security sector, reform, SSR, DDR, Africa, African security, weak states, peacebuilding, capacity, building, local ownership, holistic approach
Sammanfattning Säkerhetssektorreform (SSR) utgör idag en integrerad del av det internationella samfundets arbete för att skapa fred och säkerhet i svaga post-konfliktstater. Reformer av säkerhetssektorn har emellertid visat sig svåra att genomföra i den typen av miljöer. En mängd olika faktorer försvårar möjligheten att skapa säkerhetsstyrkor som kan tillgodose befolkningens behov av säkerhet. Baserat på tidigare forskning belyser denna rapport några centrala utmaningar för SSR i svaga post-konfliktstater. Genom en analys av reformer av säkerhetssektorn i Centralafrikanska republiken visar studien att informella maktstrukturer, en instabil säkerhetssituation och otillräcklig förståelse för hur andra politiska processer inverkar på SSR, negativt påverkar möjligheterna att genomföra effektiva SSR-insatser. Vidare visar analysen att svag kapacitet och avsaknad av politisk vilja hos mottagarlandets regering är en utmaning för lokalt ägarskap och hållbara reformer. Trots en sektorsövergripande ansats och fokus på både effektivisering och demokratisering av säkerhetssektorn, har ett bristande internationellt engagemang, otillräckliga resurser, avsaknad av strategisk inriktning och bristfällig samordning mellan givarna, resulterat i att möjligheterna att genomföra reformer av säkerhetssektorn begränsats.
Abstract Security sector reform (SSR) is an integral part of the international community's efforts to build peace and enhance security in weak post-war states. It has, however, proven difficult to undertake SSR in such contexts. A number of factors constitute a challenge to create security forces that are able to provide security to the population. Based on previous research, this report highlights some of the challenges to SSR in weak post-war states. Through an analysis of the SSR process in the Central African Republic, this study shows that informal power structures, a volatile security situation and failure to understand how SSR is influenced by other political processes, negatively impact on the prospect for successful implementation of reforms. Furthermore, this study demonstrates that weak capacity and lack of political will on behalf of the national government, is a challenge to local ownership and sustainable reforms. Despite a holistic approach to reforms aiming to improve both the capacity of the security forces and to increase democratic control of the security institutions, insufficient international engagement, scarce resources, lack of strategic direction and inadequate donor coordination have limited the prospect for implementation of reforms.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182