Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comprehensive Approach i kanadensiska fredsfrämjande insatser.

Comprehensive Approach i kanadensiska fredsfrämjande insatser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Emma Skeppström, Magdalena Tham Lindell
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-10-02
Rapportnummer: (FOI-R--3475--SE)
Nyckelord Comprehensive Approach, Kanada, allomfattande ansats, 3D
Keywords Comprehensive Approach, Canada, 3D
Sammanfattning Kanada är ett av de föregångsländer som brukar lyftas fram när frågan om Comprehensive Approach (CA) diskuteras. FOI har därför valt att genomföra en fallstudie av Kanada för att undersöka vilka lärdomar som kan dras av Kanadas arbete med CA. Ett antal funktioner såsom Stabilization and Reconstruction Task Force (START) och Global Peace and Security Fund (GPSF) har fått representera Kanadas implementering av CA. Framför allt lyfts Kanadas engagemang i Afghanistan fram, vilket också har lett till en ökad förmåga att genomföra fredsfrämjande insatser. För Sveriges del kan erfarenheterna från införandet av civilt ledarskap för insatsen i Afghanistan vara till nytta då detta nu implementeras inom ramen för den svenska insatsen. Ett antal frågor behöver ställas när den civila representantens roll utarbetas. Vad ingår i ett sådant ledarskap? Vilka befogenheter ska en sådan funktion ha? Vilka resurser, både vad gäller personal och ekonomi, behövs för att funktionen ska få reellt inflytande? Ett antal andra lärdomar kan också dras: vikten av hur en funktion såsom START utformas och var den placeras för att ge bästa möjliga effekt; att förutsägbarhet, genom tydligt definierade roller, och stående integrerade funktioner bidrar till snabbt och effektivt agerande vid insats; samt att militärens dominerande ställning troligen påverkat övriga aktörers vilja att vara en del av CA negativt.
Abstract Canada is said to be one of the leading countries when it comes to the implementation of Comprehensive Approach (CA). Therefore, FOI has decided to conduct a study focusing on Canada to see what lessons can be learned from its work with CA. Several structures, such as the Stabilization and Reconstruction Task Force (START) and the Global Peace and Security Fund (GPSF) represent the way Canada has decided to implement CA. Above all, it is the Canadian engagement in Afghanistan that has become the symbol of CA. Through the CA, Canada's ability to conduct peace support operations has grown, especially thanks to the Afghanistan experience. From a Swedish point of view, the lessons from the establishment of a civilian representative in Afghanistan are useful. Several questions have to be answered when the role of the civilian representative is elaborated. What is included in such a role? What authority does the representative have? What types of resources are needed to create leverage, both in financial and personnel terms? Several other lessons can be learned: the importance of how a structure such as START is developed and where it is located to create maximum effect; predictability, through clearly defined roles, and standing integrated structures contributes to acting fast and effectively when setting up a mission; and the dominant role of the military has negatively affected other actors attitude towards the CA.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182