Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sensorer mot markmål.

Sensorer mot markmål. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Bohman
Ort: Linköping
Sidor: 67
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-09-10
Rapportnummer: (FOI-R--3476--SE)
Nyckelord sensorer, sensorprestanda, spaning, elektrooptik, lasersensorer, radar
Keywords sensors, sensor performance, reconnaissance, electro-optics, laser, radar, radar
Sammanfattning Rapporten beskriver sensorer mot markmål. Dels idag operativa sensorer, dels nya sensortyper som är under utveckling och kan komma att användas i konflikter i tidshorisont 2025. Rapporten har avgränsats till de sensorhot som man primärt försöker skydda sig mot genom signaturanpassningsåtgärder. Den information och beskrivning som ges om sensorerna har begränsats till sådana data som bedömts nyttiga vid värdering av skyddsbehovet främst i form av maskeringsmateriel. Avsikten är att rapporten skall utgöra underlag för att bedöma utvecklingsbehov liksom vid kravställning av skyddsmateriel.
Abstract The report describes sensors against ground targets. Currently operational sensor systems and new sensor types that are under development and may be used in conflicts in the horizon 2025th are discussed. The report has been limited to the sensor threat that you primarily trying to protect yourselves against using camouflage. The information and the description given of the sensors have been limited to those data considered useful in the assessment of protection needs. The intention with this report is to provide data for the assessment of development needs and the requirements on camouflage materiel.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182