Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementing the Comprehensive Approach. A study of key aspects related to Canada’s, the Netherlands’ and the United Kingdom’s implementation of the Comprehensive Approach.

Implementing the Comprehensive Approach. A study of key aspects related to Canada’s, the Netherlands’ and the United Kingdom’s implementation of the Comprehensive Approach. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: David Harriman, Anna Weibull, Cecilia Hull Wiklund
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-10-16
Rapportnummer: (FOI-R--3487--SE)
Nyckelord Allomfattande ansats, implementering, nyckelaspekter, fallstudier, Kanada, Nederländerna, Storbritannien
Keywords Comprehensive Approach, implementation, key aspects, case studies, Canada, The Netherlands, United Kingdom
Sammanfattning Föreliggande rapport syftar till att identifiera nyckelaspekter kopplade till implementeringen av en allomfattande ansats för krishantering (Comprehensive Approach, CA) i Kanada, Nederländerna och Storbritannien. Rapporten bygger på tidigare fallstudier genomförda av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Analysen av fallstudierna ger inget definitivt svar på hur CA ska implementeras. Det finns många skillnader mellan länderna, t.ex. när det gäller hur CA definieras, hur gemensamma policys och dokument tas fram (om några) och hur CA tillämpas i fält. Samtidigt finns också många likheter mellan dem, t.ex. skapandet av interdepartmentala strukturer, civil-militärutbildning och gemensamma finansieringsmekanismer. Kanada, Nederländerna och Storbritannien har haft liknande svårigheter i implementeringen av CA, exempelvis när det gäller gemensam strategi och målbild mellan departement. Fallstudierna visar att skapande av permanenta strukturer kan mildra dessa problem, liksom utbyte av personal mellan departement, CA-träning och civilmilitärsamträning i förberedelsefasen. Dessa instrument möjliggör en ömsesidig förståelse mellan aktörerna för de olika uppdragen och för skillnad i kultur och arbetssätt. Den viktigaste lärdomen från fallstudierna är, emellertid, att implementering av CA primärt handlar om att "lära genom att göra". Möjliggörande instrument är viktiga, men det är genom att arbeta med CA som aktörer verkligen lär sig implementera ansatsen. Detta gör fungerande utvärderingsprocesser nödvändiga, vilket olyckligtvis är en av de minst utvecklade delarna av CA i de tre länderna. De framgångsfaktorer och fallgropar som identifierats i denna studie utgör inget universalmedel för implementering av CA. Istället utgör de centrala aspekter, som om de beaktas, ökar sannolikheten för en fruktbar implementering av CA.
Abstract This report sets out to identify key aspects related to the implementation of the Comprehensive Approach (CA) in Canada, the Netherlands and UK, based on previous case studies conducted by the Swedish Defence Research Agency (FOI). The cases studies provide no definitive blueprint for implementation of CA. Many differences exist between them; for instance regarding how CA is defined, how joint policies and documents are constructed (if any) and how CA is applied in the field. At the same time, many similarities exist, for instance, creation of interdepartmental structures, initiation of joint civil-military training and establishment of pooled funding. Canada, the Netherlands and UK also share some common difficulties when implementing CA; for example, reaching shared strategies and objectives across agencies and departments. The case studies show that some difficulties can be mitigated by creating permanent structures. Other instruments include exchange of staff members between departments, CAtraining and joint civil-military training in the pre-deployment phase. These instruments enable a mutual understanding among actors about each other's different assignments, cultures and working procedures. However, the most important experience, learned from the case studies, is that implementation of CA primarily is a 'learning by doing'-process. The development of tools is important, but it is when actors work with CA that they learn how to implement the approach. This demands a functional assessment process, which, unfortunately, is one of least developed parts of CA in all the three countries The success factors and pitfalls identified in this study do not constitute a panacea for implementing CA. They, rather, constitute key aspects that, if taken into account, increase the likelihood of a fruitful implementation of CA.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182