Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur individen uppfattar negativa effekter av klimatförändringarna.

Hur individen uppfattar negativa effekter av klimatförändringarna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anita Pettersson-Strömbäck, Kadri Meister, Karin Mossberg Sonnek
Ort: Stockholm
Sidor: 87
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-10-10
Rapportnummer: (FOI-R--3488--SE)
Nyckelord klimatförändringar, anpassning, risk, individ, enkät, hälsa, egendom, natur, skyfall, torka, värme, havsnivåer
Keywords Climate change, adaptation, risk, individual, survey, health, property, nature, rainfall, dry spells, heat, sea levels
Sammanfattning Klimatet förändras och kommer att fortsätta förändras inom en överskådlig framtid, även om vi skulle kunna stoppa alla utsläpp av växthusgaser redan idag. För att möta det förändrade klimatet måste vi anpassa samhället så att det klarar en stigande medeltemperatur, stigande havsnivåer och mer extremväder som värmeböljor eller kraftig nederbörd. Svenska kommuner har nått olika långt i sitt anpassningsarbete inför klimat-förändringarna; vissa kommuner har tagit fram strategier och föreslagit åtgärder medan andra kommuner ännu inte påbörjat arbetet. Oavsett om kommunen vidtar åtgärder eller ej så kommer den enskilda individen att få ta ett större ansvar för att anpassa sig och sin tillvaro, och kommunerna kommer att få ta ett ansvar för att informera sina invånare om risker och åtgärder. För att kunna göra det krävs en riskmedvetenhet bland befolkningen. Den här studien har syftat till att ta reda på hur allmänheten i Sverige uppfattar de negativa effekterna av klimat-förändringarna, och om de är beredda att genomföra åtgärder för att minska riskerna. Undersökningen genomfördes med en enkät bland ett urval av undersökningsföretaget TNS Sifo:s webbpanel. Enkäten innehöll både slutna och öppna frågor och besvarades av 1 050 personer. Svaren analyserades dels kvantitativt för att se om kön och ålder påverkade hur man svarade, dels kvalitativt där de öppna svaren kategoriserades. Resultatet är, i samstämmighet med tidigare studier, att 95 % av svenskarna i åldern 16-75 år svarade att klimatförändringarna påverkar oss som bor i Sverige. Fler män än kvinnor svarade att vi inte kommer att påverkas. Av dem som svarade att vi i Sverige kommer att påverkas, uppgav 78 % att även den egna familjen, och 72 % att den egna personen, skulle komma att påverkas negativt. Av dessa var fler kvinnor än män. Vidare svarade de äldre åldersgrupperna (45-64 år och 65 +) mindre ofta att klimatförändringarna skulle medföra negativa effekter (förutom för kraftigare skyfall) eller påverka faktorerna hälsa, egendom och natur. I enkäten nämndes fyra effekter av klimatförändringen. När respondenterna bads att ange vilka av dem som de trodde skulle kunna påverka dem personligen så svarade 80 % kraftiga skyfall, 56 % intensivare värmeböljor, 49 % långvarigare torka och 33 % höjda havsnivåer. På frågan om vad det är som kommer att påverkas negativt var "naturen nära mig" det vanligaste svaret bland de fasta svarsalternativ som gavs. Svaren "min egendom" och "min hälsa" angavs hälften så ofta. Respondenterna hade också möjlighet att ange andra aspekter som kan tänkas bli påverkade av klimatförändringarna. När de nämnde rent personliga aspekter handlade dessa om den egna ekonomin, bostaden, trädgården, transporterna, de sociala kontakterna och fritidsintressena. Dessutom nämndes en försämrad livskvalitet och en ökad oro. På frågan när respondenterna trodde sig kunna märka av de negativa effekterna av klimatförändringen för egen del svarade en femtedel att de märker av effekterna a
Abstract The climate is changing and will continue to change for the foreseeable future, even if we were to halt all emissions of greenhouse gases today. Faced with this changed climate, society needs to adapt to be able to cope with a rising average temperature, rising sea levels and more extreme weather, such as heat waves or heavy precipitation. Progress in terms of adaptation work on climate change among Sweden's municipalities varies, with some having produced adaptation strategies and proposed adaptation measures, while others have yet to make a start. Despite this, it is the individual who will have to take greater responsibility, adapting his/her everyday life. The municipalities will be responsible for informing inhabitants about risks and adaptation measures. For this to happen, the population needs to be aware of the risks. This study aims to examine perception of the adverse effects of climate change among the Swedish population and whether or not the Swedes are prepared to implement measures to reduce the risks. The study included a survey of TNS Sifo:s web panel. The survey included both open and closed questions and involved 1,050 respondents. Responses were analysed quantitatively to see whether gender and age affected responses and the open answer were analysed qualitatively. The results showed, in accordance with previous studies, that 95 % of Swedes aged 16-75 years think that climate change affects the Swedish population. More men than women responded that no impact will be felt. Of those who responded that "we in Sweden" will be affected, 78 % think that their family will experience adverse effects, while 72 % think they will experience the effects personally. More women than men responded this way. The older age groups (45-64 years and 65+) responded less often that climate change would have negative consequences (with the exception of heavier rainfall) or affect factors such as health, property or nature. Four effects of climate change were mentioned during the survey. When respondents were asked which effects were likely to affect them personally, 80 % responded heavy rainfall, 56 % more intense heat waves, 49 % more prolonged dry spells, and 33 % sea level rises. On the matter of what will be adversely affected "local natural environment" was the most common response among the fixed response options given. "My property" and "my health" were much less frequent responses. Respondents also had the opportunity to mention other aspects that might be affected by climate change. Wholly personal aspects mentioned included own financial situation, the home, the garden, transport, social contact and leisure activities. A deterioration in quality of life and increased concern were also mentioned. When respondents were asked if they thought they would notice the adverse effects of climate change personally, one fifth responded that they already notice the effects of more intense heat waves and heavier rainfall. The effects of sea level r

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182