Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Arktis - ett framtida insatsområde?

Arktis - ett framtida insatsområde? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kristoffer Darin Mattson, Louise Simonsson
Ort: Umeå
Sidor: 62
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-11-26
Rapportnummer: (FOI-R--3489--SE)
Nyckelord Arktis, Försvarsmakten, klimatförändringar, säkerhetspolitik, insatser, miljöhänsyn
Keywords Arctic, climate change, security policy, international operations, environmental concerns, Swedish Armed Forces
Sammanfattning Arktis är ett område som det är svårt att modellera klimatet för, men analys av de senaste årens data tyder på ett klimatologiskt systemskifte. Detta skifte karaktäriseras av en höjd temperatur som bland annat lett till förändringar i havsisens utbredning, tjocklek och ålderssammansättning. Givet prognoserna om en fortsatt global uppvärmning är det sannolikt att förändringarna i Arktis fortsätter och att intresset liksom närvaron ökar. Att havsisens utbredning minskar medför implikationer för sjöfart, fiske och naturresursutvinning. Nordost- och nordvästpassagen har tidvis varit farbara, ett förhållande som kan antas bli mer frekvent i framtiden. Den minskande havsisen och ökande temperaturen medför också en högre biologisk produktion i havet och fiskebeståndet kan förväntas öka. Ökad temperatur på land medför krympande glaciärer, förändrad sjöis och tinande permafrost. Det leder till att tidigare oåtkomliga naturresurser kan bli tillgängliga men även att infrastruktur och byggnationer riskerar att förstöras. Åtkomst till olja och gas ökar således, men stora svårigheter när det gäller produktion, tillgänglighet och krishanteringssystem finns fortfarande kvar i stor utsträckning. En fredlig utveckling i Arktis är trolig och eventuella motsättningar som kan uppstå övervakas och hanteras i multilaterala organisationer och internationell rätt. Men ökade spänningar och konflikter kan inte heller uteslutas. Det finns tre möjliga skäl för Sverige att engagera sig militärt i Arktis: En större väpnad konflikt, patrullering och närvaroinsatser samt räddningsinsatser. En större väpnad konflikt i Arktis om kontrollen över naturresurser eller strategiska förbindelser kan inte uteslutas men framstår som mindre sannolik eftersom strandstaterna har ett gemensamt intresse av att hålla området öppet för exploatering och säker sjöfart. Men spänningar och ökad kommersiell närvaro kan leda till ökat behov av övervakning och patrullering. Sverige skulle kunna få förfrågan om att bidra till detta. I takt med den ökande fartygstrafiken, även svensk, norr om polcirkeln skulle ett svenskt stöd till sjö- och flygräddningsinsatser kunna vara ett exempel. Ökad turisttrafik, inklusive med stora kryssningsfartyg, i området understryker detta ytterligare. Miljökatastrofhantering är ett annat område där det skulle kunna bli aktuellt med svenskt deltagande vid insatser. Givet det arktiska ekosystemets känslighet, en ökad sjötrafik och en ökad utvinning av olja och andra råvaror, kan detta behov dessutom antas öka. Av potentiella uppgifter i Arktisregionen utanför Sveriges gränser för Försvarsmakten är den troligaste att stödja någon eller några strandstaters markering av närvaro och övervakning av territorium. Detta är dock inte detsamma som att säga att det är en sannolik uppgift.
Abstract This report discusses if and how climate changes in the Arctic could lead to increased calls for military presence in the Arctic within the coming twenty years. Departing from how climate changes are assessed to progress alongside trends in security policy, possible effects concerning the Swedish Armed Forces, the importance of the Arctic environment to military operations and aspects of the units' impact on the environment, are discussed. Climate change modeling in the Arctic region is difficult, but analyses of data emerging in recent years indicate a climatological shift. This shift is characterized by an increase in average temperature which, for example, has caused changes in the extent, thickness and age composition of the sea ice. Given the prognoses of a sustained global warming, it is likely that the changes in the Arctic will continue and that the interest for, and presence, in the Arctic also intensifies. The shrinking sea ice mass has implications for shipping, navigation, fishery and exploitation of natural resources such as oil and minerals. The North-East and North-West Passage have been passable and this possibility could become more frequent in the future. The shrinking sea ice mass, along with increasing temperatures, also causes an increase in biological production explaining why fish populations are expected to grow. Increasing temperatures also cause reduced glaciers, changes in lake ice and permafrost to thaw. This also leads to that natural resources that used to be impossible to reach now could become accessible. But infrastructure and buildings are at risk of becoming damaged or falling apart. Although access to oil and gas is improving, great difficulties for production, access and crisis management persists to a large extent. A peaceful development in the Arctic is plausible, and conceivable differences can be monitored and managed through multinational organizations and international law. However, increased tensions and conflicts cannot be completely ruled out. There are three main reasons for Sweden to become military involved in the Arctic: a major armed conflict; patrol and supervision, and search and rescue operations. A major armed conflict in the Arctic over the control of natural resources or strategic routes cannot be omitted, but seems less likely since the Coastal states have a mutual interest in keeping the area open for exploitation and safe shipping. However, less tensions and increased commercial presence could lead to an increased need for supervision and patrol. Sweden could then be asked to participate. As shipping increases north of the Polar Circle (Swedish included), Sweden could be tasked to support marine, air search and rescue operations. An increasing number of tourist cruises further underlines this. Operations in environmental disasters could also require Swedish participation. Considering the sensitivity of the Arctic ecosystems and increased exploita

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182