Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att skapa kognitivt effektiva modeller och diagram.

Att skapa kognitivt effektiva modeller och diagram. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jonas Haraldsson, Nina Lewau, Susanna Nilsson, Joachim Hansson, Niklas Hallberg
Ort: Linköping
Sidor: 66
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-11-28
Rapportnummer: (FOI-R--3497--SE)
Nyckelord modellbaserad utveckling, visualisering, modellering, kognitivt effektiva modeller, diagram, modeller
Keywords model-based system development, visualization, modeling, cognitive effective models, diagrams, models
Sammanfattning Försvarsmakten har påbörjat ett arbete med att succesivt införa modellbaserad utveckling. Modellbaserad utveckling innebär att de huvudsakliga informationsbärarna vid systemutveckling består av modeller, snarare än textbaserad dokumentation. Att nyttja ett modellbaserat tillvägagångssätt vid utveckling har en rad fördelar såsom spårbarhet, underlättad medverkan av icke-tekniska experter och tydligare separation mellan funktionalitet och teknisk realisering. Modeller skapas och presenteras oftast visuellt, i form av ett eller flera diagram. Den visuella aspekten ses som en fördel i och med den potentiella kommunikativa fördelen den innebär. För att uppnå detta är det av vikt att visualiseringen är kognitivt effektiv. Detta innebär att i högre grad utnyttja och ta hänsyn till människors potential att tolka och läsa visuella representationer, som bilder och symboler. I den här rapporten har vetenskaplig litteratur rörande att skapa kognitivt effektiva diagram sammanfattats och matchats mot kunskap inom området för användarinriktad systemutveckling. Resultatet av detta arbete är formuleringen av en rad riktlinjer tänkta att användas som stöd vid modelleringsarbete. Dessa riktlinjer sammanfattar exempel och förslag på hur en läsare av diagram bör beaktas för att skapa diagram som går att läsa effektivt, och med minskad risk för missförstånd.
Abstract The Swedish Armed Forces have adopted a new method of system development based on models. Model-based system development means that information during the development is captured and represented using models rather than textual documents. The model-based approach has several advantages such as improved traceability and a clear separation between the systems functionality and technical realization. The models could also facilitate communication between technical and non-technical stakeholders. Models are often created and presented visually as diagrams. This visual aspect is the main facilitator to the models communicative advantages. To be able to reap this communicative power the visualization of the model needs to be cognitive effective. This means the recognition and respect of the human mind´s potential to interpret and read visual representation like images and symbols. In this report scientific literature regarding creation of cognitive effective diagrams have been summarized and matched with the area of user-centered design. The result has been the formulation of guidelines supporting modeling. These guidelines encapsulate examples and suggestions on how to consider the reader of the diagrams. This is done with the aim of creating effective diagrams, which minimizes the risk of misunderstanding.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182