Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida havsnivåhöjning i kommunal planering.

Framtida havsnivåhöjning i kommunal planering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jacob von Oelreich, Åsa Svenfelt, Per Wikman Svahn, Annika Carlsson-Kanyama
Ort: Stockholm
Sidor: 70
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-10-25
Rapportnummer: (FOI-R--3500--SE)
Nyckelord havsnivå, havsnivåhöjning, osäkerheter, planering, klimatanpassning
Keywords sea level, sea level rise, uncertainties, planning, climate adaptation
Sammanfattning Ett varmare klimat innebär stigande havsnivåer. Samhället behöver förbereda sig på att hantera dessa, trots de osäkerheter som råder kring hur snabb och omfattande havsnivåhöjningen kommer att bli. I denna rapport kartlägger vi hur 33 kustkommuner i södra Sverige hanterar höjda havsnivåer i sin planering och vilka uppskattningar av framtida havsnivåer de utgår ifrån. Vi analyserar också svaren i ett antal intervjuer med handläggare ansvariga för havsnivåplanering vid kommuner, länsstyrelser, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och ett konsultbolag. Den största osäkerheten i projektionerna av framtida havsnivåer är hur inlandsisarna på Grönland och Antarktis kommer att reagera på klimatförändringarna. Dessa har reagerat snabbare än vad man tidigare trodde. Under senare tid har allt högre värden angetts i flera artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Här uppskattar man höjningen av havsnivån fram till år 2100 till 1-2 meter för de högsta utsläppsscenarierna. Havet kommer också fortsätta att stiga under många århundraden, även om utsläppen av växthusgaser upphör helt. Den lokala havsnivåhöjningen varierar från det globala medelvärdet och påverkas av flera olika faktorer. Kartläggningen av kommunala planeringsdokument visar att det finns stora brister i dagens planering för en framtida havsnivåhöjning. Nära en tredjedel av de studerade kommunerna saknar helt uppskattningar av framtida havsnivåer i sin planering. Av de kommuner som uppskattar kommande havsnivåer saknar sex av tio tydliga källor till sina uppskattningar. SMHI är den dominerande källan till kommunernas uppskattningar av framtida havsnivåer. Spridningen är dock stor mellan olika kommuners uppskattningar, vilket pekar på den osäkerhet som råder om vilken uppskattning av framtida havsnivåhöjning som är rimlig att förhålla sig till. De senaste åren kan en trend skönjas att kommuner utgår från SMHI:s uppskattning om "runt en meters" havsnivåhöjning fram till år 2100. De flesta kustkommunerna i södra Sverige planerar inte för havsnivåhöjning över en meter på hundra års sikt, trots att det finns vetenskapliga studier som tyder på högre nivåer. Idag saknas planering för stigande havsnivåer bortom år 2100. Främst SMHI, Länsstyrelsen i Skåne län och Helsingborgs kommun lyfter fram betydelsen av planering på längre än hundra års sikt. Mycket få kommuner planerar för ett längre tidsperspektiv och detta pekar på att samhällets långsiktiga planering för havsnivåhöjning behöver förbättras. Vår studie tydliggör en brist på beredskap för en mer omfattande havsnivåhöjning än de uppskattningar som dominerar inom planeringen i nuläget. Även om flera intervjuade efterfrågar planering även för värstascenarier, är det enbart MSB som tar med det i sitt arbete med stigande havsnivåer, enligt EU:s översvämningsdirektiv. Studien visar också att kommuner och länsstyrelser i södra Sverige efterf
Abstract A warmer climate leads to rising sea levels. Despite uncertainties about how rapid and substantial future sea level rise will be, society needs to prepare. In this report we examine how 33 coastal municipalities in southern Sweden plan for rising sea levels and what estimated future sea levels their planning is based on. We also analyse the responses in a number of interviews with individuals responsible for sea level planning at the studied municipalities, county administrative boards, the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) and a consultancy firm. The greatest uncertainty in future sea level projections is how the inland ice sheets in Greenland and Antarctica will react to climate change. The reaction so far has been more rapid than previously thought. Recently, increasing levels have been mentioned in several articles published in scientific journals. In these articles, sea level rise is estimated to 1-2 metres by 2100 for the highest emissions scenarios. The sea will continue to rise for many centuries, even if greenhouse gas emissions cease completely. Local sea level rise differs from the global average and is affected by several factors. Our survey of municipal planning documents reveals that there are considerable gaps in current planning for future sea level rise. Almost one third of the municipalities studied have no estimates of future sea levels whatsoever in their planning. Among the municipalities that in fact estimate future sea levels, six out of ten lack clear sources for their estimates. SMHI is the dominant source for municipalities' estimates of future sea level rise. There is, however, considerable difference between the estimates of various municipalities. This illustrates the uncertainty that exists about what future sea level rise estimate is most reasonable to relate to. In recent years there is evidence of a trend that municipalities are using SMHI's estimate of a sea level rise of "around one metre" by 2100. Despite scientific studies indicating higher levels, most coastal municipalities in southern Sweden do not plan for sea level rise above one metre by the end of the 21st century. Currently planning for sea level rise beyond 2100 is lacking. SMHI, the County Administrative Board of Skåne and the municipality of Helsingborg emphasize the importance of planning more than 100 years into the future. However, few other municipalities plan for this time frame. This indicates that long-term planning for sea level rise needs to be improved. Our study reveals a lack of preparedness for more substantial sea level rise than estimated in current planning. The interviews show that even if several interviewees request planning for worst-case scenarios of future sea level rise, only MSB takes into account the worst possible outcome, as required by the European Union's Floods Directive. The study shows that municipalities and c

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182