Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Akustiska miljöeffekter av svenska marinens sonarsystem.

Akustiska miljöeffekter av svenska marinens sonarsystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mathias Andersson, Torbjörn Johansson
Ort: Stockholm
Sidor: 74
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-10-01
Rapportnummer: (FOI-R--3504--SE)
Nyckelord sonarsystem, däggdjur, fisk, tumlare, säl, miljöeffekter, riskavstånd
Keywords sonars, mammals, fish, seals, harbour porpoises, environmental effects, standoff ranges
Sammanfattning Ljud och buller kan ha verkan på marint liv på olika sätt. Det kan påverka djurens hörsel och andra organ, men även störa deras naturliga beteende, vilket i sin tur kan påverka viktiga livsfunktioner. Flera NATO-länder har bedrivit stora forskningsprojekt med syfte att undersöka vilka miljöeffekter sonarer har på marina däggdjur samt tagit fram kriterier för hur sonarer kan användas på ett säkert sätt. Svenska marinens sonarsystem är konstruerade för att verka på både den svenska väst- och ostkusten. Östersjön har lägre salthalt än Västerhavet och är grundare, varför svenska sonarer arbetar vid högre frekvenser och med andra pulsformer jämfört med t.ex. de som används av NATO-länderna. Det saknas till stor del vetenskaplig information om miljöpåverkan från svenska marinens sonarsystem. Denna rapport syftar till att fylla detta kunskapsgap genom att ge en översikt av marina däggdjur i Sverige och deras känslighet för akustiska störningar, presentera en sammanfattning av Marinens sonarsystem samt uppskatta riskavstånd för akustisk påverkan. Rapporten kan användas som underlag för eventuella framtida operativa handlingsregler för användning av aktiv sonar i svenska marinen. Svenska marinen använder regelrätt sonarer för att leta efter och undersöka objekt på ytan, i vattenvolymen, på botten eller i sediment. Marinens sonarsystem kan sända med olika frekvenser och använda ett urval av pulser för att optimera den operativa uppgiften. Denna rapport detaljstuderar några vanligt förekommande VDS-, HMS- och minjaktssonarer. Dessa kan sända med frekvenser från ca 20 kHz upp till omkring 400 kHz. Kring den svenska kusten finns fyra vanligt förekommande arter av marina däggdjur. Av dessa fyra arter är tre sälar: knubbsäl (Phoca vitulina), gråsäl (Halichoerus grypus) och vikare (Pusa hispida botnica) och en art är val nämligen tumlaren (Phocoena phocoena). Utbredningsområdena för dessa arter överlappar till stor del med varandra. Det är förbjudet enligt svensk lag att avsiktligt skada eller döda dessa djur. Alla fyra arter har relativt god hörsel och Marinens sonarer sänder vid frekvenser som faller inom djurens hörselområde. Säl hör dock endast frekvenser under 100 kHz, medan tumlare hör upp till 200 kHz. Denna rapport presenterar även riskavstånd, vilket avser de avstånd från en aktiv sonar inom vilka marina däggdjur riskerar att skadas eller utsättas för signifikant beteendestörning. Resultaten är baserade på de mest välgrundade kriterier om när skador och störning inträffar som publicerats, samt egna studier om påverkan av sonarpulser vid 25 kHz på knubbsäl och tumlare. Resultaten visar att VDS-sonarer har störst riskavstånd bland Marinens sonarsystem. Tumlares beteende kan påverkas signifikant upp till 20 km från sonaren och de kan få hörselskador vid avstånd upp till 6 km. Sälar är mindre känsliga och har riskavstånd under 2,5 km. Den lägre salthalten i Östersjön leder till en lägre akustisk absorption, vilket i sin
Abstract Anthropogenic sound may affect marine life in different ways. Hearing and internal organs can be directly affected, but sound may also induce behavioural effects that in turn may affect critical life functions such as reproduction and feeding. Several NATO nations and other nations have performed research on the effects of active sonars on marine mammals and developed new results and criteria for safer use of active sonar. However, because the sonars of the Royal Swedish Navy are designed to operate in the shallow brackish water of the Baltic Sea, they use other frequencies and pulses than the previously studied systems. Hence, there is a lack of scientific results that can be applied to estimate the environmental effects of Swedish Navy sonars. The aim of this report is to present an overview of marine mammals in Swedish waters and their sensitivities to acoustic disturbances, to summarise the acoustic properties of the sonar systems used by the Swedish Navy, and to estimate standoff ranges (i.e. ranges from a transmitter within which significant negative effects can occur). The contents of this report can be used to develop an environmental policy for safe use of Swedish Navy sonars. Swedish Navy use sonars to search for and classify objects in on the surface, in the water volume, on the seabed and in the seafloor. A sonar system can typically use a range of different frequencies and pulses. This report focuses on the VDS, HMS and mine hunting sonars used by the Royal Swedish Navy. These systems transmit at frequencies between 20 and 400 kHz. There are four resident species of marine mammals in Swedish waters. There are three seal species; the harbour seal (Phoca vitulina), the grey seal (Halichoerus grypus) and the ringed seal (Pusa hispida botnica), and one whale species, the harbour porpoise (Phocoena phocoena). The distributions of these species overlap. Swedish law prohibits intentionally disturbance or wounding of these animals. All four species have relatively good hearing at Swedish Navy sonar frequencies, but seals are not sensitive to sounds above 100 kHz; porpoise hearing extends up to 200 kHz. This report estimates risks of negative effects on marine mammals by calculating standoff ranges from sonar transmitters. If an animal within the relevant standoff range from a sonar transmitter, it risks injuries or behavioural disturbances. The calculations are based on sound propagation characteristics of the Baltic and Skagerrak seas combined with the most recent scientific data on sound level thresholds for physical and behavioural effects. The results show that the VDS sonars display the greatest standoff ranges among the Swedish Navy's sonar systems. The behaviour of harbour porpoises can be significantly affected at ranges up to 20 km and they may risk hearing damage at ranges up to 6 km. Seals are less sensitive and their standoff ranges are below 2.5 km. The lower salinity in the Baltic Sea implies

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182