Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ground winter signatures, an inventory.

Ground winter signatures, an inventory. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Erik Zdansky
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-06
Rapportnummer: (FOI-R--3509--SE)
Nyckelord vinter, snö, snöklassificering, årstid, signatur, inventering, optisk, UV, VIS, infraröd, IR, NIR, TIR, MWIR, LWIR, mm-våg, mikrovåg, radar, radiometri
Keywords winter, snow, snow classification, season, signature, inventory, optical, UV, VIS, infrared, IR, NIR, TIR, MWIR, LWIR, mm-wave, microwave, radar, radiometry
Sammanfattning Denna rapport är resultatet av en inventering av tillgänglig information om vinterbakgrundssignaturer i markfallet i det optiska området och för radar och mm-mikrovågsradiometri. FOA/FOIs rapportbestånd har genomsökts grundligt och som kompletering har glimtar från den internationella litteraturen inhämtats. De grundläggande spektroskopiska egenskaperna för snö tycks vara ganska väl kända och det finns en rik litteratur om fjärranalysaspekter på snötäckt terräng, åtminstone för alpina och arktiska förhållanden. Ganska få studier i det öppet tillgängliga internationella materialet befattar sig med vinterbakgrunder ur en militär synvinkel, och FOI/FOAs material om vintersignaturer är relativt begränsat vilket ger stöd för att nya studier inom området behövs. Rapporten avslutas med några förslag till ämnen för sådana studier.
Abstract This report is the result of an inventory of available information on ground winter background signatures in the optical ranges and radar and mm-microwave radiometry. FOA/FOI reports have been searched in detail and this has been supplemented by glimpses from the international literature. It appears that the basic spectroscopic properties of snow are rather well known and there is also rather ample literature on remote analysis aspects of snow-covered terrain, at least for alpine and arctic conditions. Rather few studies in the openly available international material deal with winter background signatures from a military perspective, and the FOI/FOA material on winter signatures is rather limited lending support for the need of new studies. The report ends with some suggestions of topics for such studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182