Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Afrika och militär intervention - en folkrättslig analys av Afrikanska unionens och afrikanska regionala organisationers interventionsprinciper.

Afrika och militär intervention - en folkrättslig analys av Afrikanska unionens och afrikanska regionala organisationers interventionsprinciper. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carina Lamont
Ort: Stockholm
Sidor: 61
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-12
Rapportnummer: (FOI-R--3514--SE)
Nyckelord Afrika, Afrikanska unionen, afrikansk säkerhet, APSA, freds- och säkerhetsarkitektur, intervention, ESF, ECOWAS, FOMAC, ECCAS, EASF, EASBRICOM, NARC, SADCBRIG, SADC
Keywords Africa, African Union, African security, peace and security architecture, APSA, intervention, ESF, ECOWAS, FOMAC, ECCAS, EASF, EASBRICOM, NARC, SADCBRIG, SADC
Sammanfattning De regionala organisationer som bidrar till African Standby Force utgör en viktig del av den afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen African Peace and Security Architecture (APSA). Den förmåga till säkerställande av fred och säkerhet som byggs upp under APSA utgör också en viktig komponent av den internationella förmågan att snabbt agera i situationer som hotar människors liv och säkerhet på den afrikanska kontinenten. Såväl AU som andra regionala säkerhetsorganisationer i Afrika hävdar en rätt att intervenera i medlemsstater under vissa förutsättningar. Ingen enskild stat eller grupp av stater har dock laglig rätt att bruka våld på den internationella arenan utan auktorisation av FN:s säkerhetsråd. Därför måste en militär intervention på den afrikanska kontinenten ha lagligt stöd i folkrätten. Varken AU eller regionala organisationer specificerar dock ett krav på FN-mandat för sin våldsanvändning. Strukturen som den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen vilar på är därför tveksam ur ett folkrättsligt perspektiv. Samtidigt som historien tydligt visar hur kriser på den afrikanska kontinenten i stort förbisetts av det internationella samfundet, är den regionala säkerhetsarkitektur som byggs upp under AU således inte helt oproblematisk. Denna rapport söker klargöra dels de interventionsprinciper som uttrycks i AU:s och regionala afrikanska säkerhetsorganisationers stadgar, och dels folkrättens gränser för våldsanvändning på den internationella arenan.
Abstract The regional organisations that contribute to the African Standby Force is of fundamental importance to the African Peace and Security Architecture (APSA). The ability to ensure peace and security under the APSA framework is also an important aspect of the international ability to act promptly on various security threats on the continent. Both the African Union and regional organisations in Africa claim a right to intervene militarily in member states in certain situations. No individual state or coalition of states, however, can legally use force on the international arena without the explicit authorisation by the United Nations Security Council. However, neither the AU nor the regional organisations specify a requirement of a UN mandate for the use of force. The African continent has in recent decades suffered repeated and serious outbreaks of violence. At the same time, the African continent has also been largely ignored by the international community, and the peace and security architecture being developed in Africa could be seen as a natural response to the lack of protection provided by the international community in situations such as that in Rwanda in 1994. Yet, the structure of the APSA framework is not entirely unproblematic from a legal perspective. This report seeks to clarify the principles of intervention stipulated under AU and the regional organisations of Africa. The report furthermore seeks to outline the legal aspects of such interventions. The reports builds on previous reports published by the Swedish Defence Research Agency, and can serve as a foundation for further research into various aspects of African security.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182