Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett Proaktivt trygghetssystem.

Ett Proaktivt trygghetssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Steven Savage, Henrik Allberg, Björn Larsson, Tommy Nilsson, Michael Peolsson, H N V, Joakim Rydell, Karl-Göran Stenborg, Erika Emilsson
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-05
Rapportnummer: (FOI-R--3515--SE)
Nyckelord trygghet, säkerhet, äldre, proaktiv, reaktiv, monitorering, integritet
Keywords safety, security, elderly, proactive, reactive, monitoring, privacy
Sammanfattning Projektet proaktiva trygghetssystem har identifierat behov samt utvecklat och prövat tekniska lösningar för att minska antalet allvarliga olyckor i samhället, framförallt fallolyckor för äldre människor i hemmet. En demonstrator har byggts och testats på ett äldreboende. Dels har en ansats som varnar för avvikande beteenden med hjälp av accelerometrar prövats och dels har i en mer reaktiv ansats en avståndsmätande kamera använts för att utveckla ett system för robustare falldetektion. Detta system har sedan prövats på ett äldreboende. Systemet bygger på billiga komponenter och har designats enligt integrerad integritetskonceptet (eng. privacy by design) konceptet för att bevara brukarens personliga integritet. En proaktiv ansats har självklara fördelar jämfört med de huvudsakligen reaktiva ansatser som används idag där tekniska lösningar oftast kommer till användning efter en allvarlig olycka har skett. Proaktiva ansatser däremot ska minimera olycksfallsrisken eller konsekvenserna av ett olycksfall. Ett proaktivt säkerhetssystem skulle kunna leda till minskade sjukvårdskostnader samt minskat personligt lidande. Projektets resultat skulle med ytterligare utveckling kunna användas till att möjliggöra för äldre personer att bo kvar längre i sina egna hem med bibehållen trygghet för såväl dem själva som för deras anhöriga. Även övriga aktörer inom vård och omsorg och säkerhetsbranschen har identifierats som potentiella avnärmare. Det finns således ett stort antal potentiella användare som om det proaktiva säkerhetssystemet fanns idag skulle gynnas både omedelbart och på längre sikt. Dessutom skulle proaktiva trygghetssystem bidra till att lösa samhällsproblemet med ökat vårdbehov för en växande andel äldre befolkning. Partner i projektet har varit HNV - Hälsans nya verktyg Projektet har finansierats av Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond
Abstract The project proaktiva trygghetsssystem has developed new knowledge and tested technical solutions to reduce the number of serious accidents in the community, particularly fall accidents involving older people at home. A demonstration system has been built and tested in a nursing home for the elderly. The tested technology approach was twofold. Firstly, a proactive approach to warn for anomalous behavior using an accelerometer was tested and secondly in a more reactive approach a distance measuring camera from the computer game industry was used for more robust event detection. This fall detector was tested at a nursing home. The system has been built using low-cost components from consumer mass market products, and has been designed according to privacy by design concepts. The proactive approach has obvious advantages compared to the mainly reactive approaches used today, where technical solutions are often used after a serious accident has occurred. Proactive approaches aim to minimise the risk of accident, or the consequences of an accident. A Proactive Safety System can lead to reduced health care costs and decreased personal distress. With additional development the results of the project can ultimately be used to enable older people to live longer in their own homes while maintaining security for both those directly concerned and their relatives. There is significant development potential in other branches of the healthcare and security sectors for new products and services. There are thus a large number of potential users, which if the proactive security system existed today would benefit directly and indirectly. Care has been paid to respect the personal integrity of the user. The Proactive Safety System has significant potential to alleviate the problem in western societies of a growing proportion of elderly citizens and concomitant increase in healthcare costs. New tools for health (Hälsans nya verktyg, HNV) has been a partner in the project. This project has been funded by Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182