Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metod- och inventeringsstöd till sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalys.

Metod- och inventeringsstöd till sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magnus Winehav, Ester Veibäck, Lena Molin
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-11-23
Rapportnummer: (FOI-R--3516--SE)
Nyckelord RSA, mjölk, mjölkkedja, länsstyrelse, FORSA, ROS-modellen, BAS 5
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att den ska fungera som ett av flera underlag till Livsmedelsverket när de ska besvara frågan: Vilken metod för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) bör Livsmedelsverket använda sig av vid en framtida sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalys av livsmedelskedjan? I rapporten genomgörs en kartläggning av metoder för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som används i Sverige. Metoderna har mycket gemensamt på en övergripande nivå och samtliga modeller går att anpassa och förändra utifrån verksamhetens behov. FORSA-modellen bedömdes som särskilt användbar eftersom den följer MSB:s senaste föreskrifter och vägledning inom området. Den är även utvecklad för att kunna användas på samtliga nivåer i det svenska krisberedskapssystemet (sublokal, lokal, regional och nationell nivå). Vidare utfördes en kartläggning över vilka metoder som landets länsstyrelser använde vilken gav att endast sju länsstyrelser explicit i en mer utförlig omfattning belyser hot mot eller störningar i livsmedelskedjan. I de flesta fallen handlar det då om störningar och beroendeförhållanden i samhället som kan leda till störningar i produktionen samt till störningar i transport av livsmedel till butikerna. I projektet undersöktes också vilka metoder som används i Danmark (ROS-modellen) och Norge (BAS 5) för arbete med RSA. Den andra delen av uppdraget syftar till att skapa en processmodell för den utvalda produkten mjölk i hela livsmedelskedjan, från jord till bord: från betesmark och foder till mjölk som dryck i både storkök och hushåll. I denna rapport redovisas ett förslag på en sådan processmodell. Modellen ska användas som underlag i en workshop där deltagarna praktiskt ska få möjlighet att tillämpa de kunskaper och erfarenheter inom risk- och sårbarhetsanalys som rapporten förmedlar. Två tydliga trender i distributionsledet urskiljdes: * en utveckling mot fler omlastningar i distributionskedjan från mejeri till kund. * hur allt fler funktioner läggs ut på entreprenad. Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp på FOI och baseras i huvudsak på primärmaterial som olika RSA, studiebesök och litteratur studier.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182