Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anläggningsskydd med focus på internationella insatser. Sammanställning av verksamhet 2012.

Anläggningsskydd med focus på internationella insatser. Sammanställning av verksamhet 2012. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rickard Forsén, Sebastian Bernhardsson, Anders Bryntse, Saed Mousavi
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3523--SE)
Nyckelord Fortifikatoriskt skydd, Anläggningsskydd, Splitter, Luftstötvåg, Strukturrespons
Keywords Fortifications, Hardened structures, Shrapnel, Air blast, Structural response
Sammanfattning Inom FoT-projektet "Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser" behandlas skydd mot och verkan av konventionella vapen i olika typer av anläggningar. Huvudsyfte är att stödja Försvarsmakten i värdering av olika konstruktioners prestanda. Verksamheten inriktas därför mot att utveckla och vidmakthålla metoder och förmåga att kunna göra sådan värdering. Aktuella anläggningar kan vara olika typer av byggda konstruktioner såsom skyddade förläggningar och camper, fältbefästningar, observationstorn eller olika typer av värn och skyddsrum men också bergrum och tunnlar. Verkansformer som behandlas är luftstötvågor, kontaktverkan, splitter, penetrerande stridsdelar och RSV. Under innevarande år har verksamheten fokuserats mot penetrationsförlopp från splitter och projektiler, luftstötvågsverkan och strukturrespons. Såväl experimentellt arbete, simuleringsarbete och sammanställningar och analys av tidigare arbete har ingått. I rapporten beskrivs aktiviteter och resultat för 2012. Dessutom beskrivs översiktligt några aktuella projekt med näraliggande verksamhet.
Abstract Within the project "Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser" the effects of and protection from conventional weapons against different types of installations are handled. The main goal is to support the Swedish Armed Forces in the evaluation of different structures performance. The project focus is on developing and maintaining methods and ability to make such evaluation. Current facilities can be different types of built structures such as protected barracks and camps, field fortifications, observation posts or other types of protection and shelters, but also tunnels and chambers in rock. Important phenomena comprise air blast waves, contact explosions, fragments, penetrating warheads and shaped charge warheads. During 2012, the activities have been focused on the penetration phenomena of fragments and projectiles, air blast and structural response. Both experimental and numerical simulation work were conducted as well as compilation and analysis of previous work. The report describes the activities and results for 2012. Also outlined are some other projects with related activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182