Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Who will be a lone wolf terrorist? Mechanisms of self-radicalisation and the possibility of detecting lone offender threats on the Internet.

Who will be a lone wolf terrorist? Mechanisms of self-radicalisation and the possibility of detecting lone offender threats on the Internet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Katie Cohen
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-10
Rapportnummer: (FOI-R--3531--SE)
Nyckelord terrorism, radikalisering, textanalys
Keywords terrorism, radicalisation, text analysis
Sammanfattning Ensamagerande terrorister, s.k. ensamvargsterrorister, utgör ett växande hot mot civil säkerhet, delvis på grund av det faktum att internet underlättar radikalisering genom spridning av extrema åsikter. Det finns ingen entydig gärningsmannaprofil för ensamvargsterrorister, då variationen är stor vad gäller ideologi, social bakgrund, psykopatologi och personlighetstyp. En bedömning av vilka personer i en population av politiska extremister som utgör en risk för att begå terrorhandlingar kan alltså inte enbart byggas på individuell bakgrund eller personlighetsdrag. Det som återstår att basera en riskbedömning på är de potentiella gärningsmännens beteende under den tid som närmast föregår attacken. Beteenden som empiriskt har visats föregå terrorattacker och andra planerade våldshandlingar såsom massmord eller skolskjutningar, så kallade varningsbeteenden, kan därför spela en viktig roll i bedömningar av potentiella terrorhot. Varningsbeteenden föregår ofta terrordåd och föregås i sin tur av en radikaliseringsprocess där en individ gradvis inträder i ett tillstånd av beredskap att använda planerat våld i syfte att hävda en ideologisk ståndpunkt. De flesta ensamvargsterrorister har genomgått en process av självradikalisering där media har spelat en avgörande roll. Det medium som under det senaste decenniet har haft störst inverkan på radikaliseringsprocessen är obestridligen internet, som samtidigt som det har underlättat processen, även har skapat en större möjlighet att upptäcka varningsbeteenden. Utifrån en befintlig typologi bestående av åtta olika varningsbeteenden kommer föreliggande rapport att befatta sig med de tre som mest sannolikt går att härleda ur gärningsmannens kommunikation på internet: (1) Avslöjande av avsikt, då gärningsmannen i förväg, mer eller mindre specifikt och mer eller mindre avsiktligt, informerar en tredje part om sin förestående handling, (2) fixering, som uttrycker en extrem upptagenhet med en person eller en sakfråga, och (3) identifikation, som innefattar en självbild präglad av krigar- och hjältefantasier, och/eller ett starkt intresse för vapen eller militära medel och strategier, liksom identifikation med andra radikala tänkare eller tidigare ensamvargsterrorister. Syftet med föreliggande rapport är dels att utifrån olika hypoteser belysa de intraoch socialpsykologiska mekanismerna bakom självradikalisering, dels att undersöka möjligheten att med semi-automatiserade tekniker för textanalys upptäcka varningsbeteenden genom individers sätt att uttrycka sig i text på internet.
Abstract Solo actor terrorism, also known as lone wolf terrorism, is a growing threat against civil security, partly due to the fact that Internet access makes it easier than ever to engage in study and dissemination of extremist views. A large variation regarding factors such as ideology, social background, psychopathology and personality type means there is no clear profile for lone wolf terrorists. An assessment of which individuals from a population of political extremists that will go on to commit acts of terrorism can therefore not only be based on factors such as individual experiences or personality traits. A threat assessment should rather be based on the potential perpetrator's behaviour during the time closely preceding the attack. Hence, behaviours that have been empirically proven to precede terrorist attacks and other incidents of planned violence, such as mass murder or school shootings, so called warning behaviours, can have an important role in assessing lone wolf terrorist threats. Warning behaviours often precede terrorist acts and are in their turn preceded by a radicalisation process, where an individual gradually enters a state of mind characterised by a proneness to premeditated violence with the purpose of advancing an ideology. Most lone wolf terrorists have gone through a process of selfradicalisation, wherein media has had a crucial role. Internet is indisputably the medium that has had the greatest influence on the radicalisation process during the last decade. However, while it has facilitated the process, the Internet has also created new possibilities of discovering warning behaviours prior to an actual terrorist attack. From an existing typology of eight different warning behaviours, the three that can most easily be inferred from the subject's Internet communication will be discussed in the following report: (1) Leakage, when the subject, more or less specifically and more or less intentionally, informs a third party about an intent to perpetrate a terrorist attack, (2) fixation, which expresses an extreme preoccupation with a person or cause or extensive gathering of facts about a target, and (3) identification, which comprises a self-image characterised by fantasies about being a hero or warrior and/or a strong interest in weapons and military paraphernalia, as well as a strong influence from other radical proponents of lone wolf terrorism. The aim of the following report is firstly, to shed light on different hypotheses about the psychological mechanisms behind self-radicalisation and the interaction between the individual and the environment during the radicalisation process, and secondly, to examine the possibility of using semi-automatic techniques for text analysis of the subjects Internet communication to discover warning behaviours.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182