Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport Verktyg för informationshantering och analys (VIA).

Slutrapport Verktyg för informationshantering och analys (VIA). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Christian Mårtenson, Pontus Svenson
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-10
Rapportnummer: (FOI-R--3533--SE)
Nyckelord informationshantering, informationsfusion, underrättelseanalys
Keywords information management, information fusion, intelligence analysis
Sammanfattning Den här rapporten sammanfattar verksamheten och resultaten från FoT-projektet Verktyg för informationshantering och analys (VIA). Projektet har under tre års tid, 2010-2012, bedrivit forskning för att ta fram nya algoritmer, metoder och verktyg för informationsfusion och underrättelseanalys. För att säkerställa relevansen av forskningen har VIA-projektet genomfört ett flertal domänkompetenshöjande aktiviteter parallellt med att en kontinuerlig dialog hållits med intressenter och slutanvändare från FM. En viktig insats har varit en användarstudie där ett antal fiktiva men representativa användarprofiler, så kallade personas, tagits fram baserat på intervjuer med underrättelseanalytiker. Forskningen i projektet kan delas in i tre temaområden. Det första handlar om effektiv hypoteshantering och hur man kan utveckla verktyg som stödjer den analytiska processen. Det andra temaområdet är riktat mot taktisk underrättelsehantering och handlar om hur information bör struktureras för att effektivisera inhämtning och möjliggöra heterogen fusion. Det sista området behandlar text- och nätverksanalys med syftet att snabbare kunna kartlägga trender och hot på internet. Temaområdena hänger nära samman och alla aktiviteter har arbetat med en gemensam teknisk plattform för att möjliggöra enkel integration och återanvändning av implementerade algoritmer och verktyg. Forskningsresultaten består bland annat av ett verktyg för multihypoteshantering, ett verktyg för inmatning av strukturerad information, metoder för fusion av heterogen information, en metod för att identifiera hotaktörer på webben, samt algoritmer för att utföra analys av sociala nätverk baserade på osäker data. Utöver forskningsresultaten har projektet levererat nytta till FM genom kunskapsöverföring i form av rapporter och seminarier, samt genom direktstöd i form av teknisk expertis vid olika arbetsgrupper och företagspresentationer. Under 2013 och framåt kommer flera av metoderna och verktygen att fortsätta att utvecklas, dels inom VIA:s många samarbetsprojekt, dels inom ett nytt FoTprojekt, Stödverktyg för informationsfusion och analys (SIA).
Abstract This report summarizes the activities and results of the project Tools for Information Management and Analysis. The project started 2010 and ended 2012. Throughout these years research has been conducted with the end goal of developing new algorithms, methods and tools for information fusion and intelligence analysis. To ensure relevance of the research the project has kept a close dialogue with stakeholders and end users from the Swedish Armed Forces. Additionally, a user study was performed in which a number of fictitious but representative user profiles were developed based on interviews with intelligence analysts. The project's research can be divided into three areas: hypothesis management, heterogeneous fusion, and web based trend and threat analysis. The research resulted in an analysis tool for multi-hypothesis management, a reporting tool for input of structured information, a method for fusion of heterogeneous information, a method to identify potential terrorists on the web, and algorithms for social network analysis on networks with uncertain data. Research will continue in a follow-up project as well as in a number of closely related on-going projects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182