Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsmakten och civil-militär samverkan – Förslag på studieområden.

Försvarsmakten och civil-militär samverkan – Förslag på studieområden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna Forsström, Jan Frelin, Maria Lagerström
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3539--SE)
Nyckelord Försvarsmakten, civil-militär samverkan, försvarsplanering, ledning, allomfattande ansats
Keywords the Swedish Armed Forces, civil-military cooperation, defense planning, command and control, Comprehensive Approach
Sammanfattning Försvarsmakten har som ambition att öka sin förmåga att samverka med andra aktörer. Det övergripande syftet med den här studien är att bidra till denna ambition genom att identifiera viktiga utmaningar inom ramen för civil-militär samverkan. Detta görs med utgångspunkt i en översiktlig genomgång av förutsättningarna i termer av begrepp, regelverk och praxis i en nationell och internationell kontext. Rapporten syftar mer specifikt till att presentera konkreta möjligheter i form av ett antal studieområden som bedöms kunna bidra till att öka den civil-militära förmågan. Dessa studieområden är: * Utvärdering av befintliga samverkansstrukturer * FM:s roll i regelverk och praxis * FM:s roll i nationell och internationell kontext - en behovsanalys utifrån ett försvarsmaktsperspektiv * Samverkansteori * Jämförande studie av J9 med motsvarande funktioner i andra länder * Roller och ansvar i HKV * Ledningsförhållanden i samverkan * Försvarsplanering av idag - förutsättningar och utmaningar * Privat-offentlig samverkan i försvarsplaneringen * Internationellt stöd till FM * Hur kan FM:s samverkansförmåga utvecklas?
Abstract The Swedish Armed Forces are aiming to improve their capability in civil-military cooperation. The aim of this study is to highlight the most important aspects of civil-military cooperation and to identify challenges and opportunities regarding civil-military cooperation today. This includes a presentation of concepts, legislation and a discussion on what is an effective system for civil-military cooperation. The report presents a number of areas of studies that can contribute to the improvement of the Swedish Armed Forces cooperation with civil and military actors in crisis management and international operations. These are: * Evaluation of existing cooperation structures * The role of the Swedish Armed Forces in legislation * The role of the Swedish Armed Forces in a national and international context * Theory of cooperation * A comparative study of J9 and equivalent functions in other countries * Roles and responsibilities in the HQ * Command and control in cooperation * Defense planning today - prerequisites and challenges * Private-public cooperation in defense planning * International support to the Swedish Armed Forces * How can the Swedish Armed Forces develop their ability to cooperate?

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182