Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användning av VBS2 inom Försvarsmakten.

Användning av VBS2 inom Försvarsmakten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Per-Anders Oskarsson, Henrik Allberg, Staffan Nählinder, Johan Hedström
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-21
Rapportnummer: (FOI-R--3541--SE)
Nyckelord Datorspel, militär träning, VBS2, after action review
Keywords Computer game, military training, VBS2, after action review
Sammanfattning Syftet med den här rapporten är att beskriva och analysera användningen av VBS2 för träning vid svenska förband, samt vilka funktioner för återkoppling och feedback som finns och vilka som saknas. De förband inom Försvarsmakten som för närvarande använder VBS2 för träning är Markstridsskolan (MSS), Försvarsmaktens internationella centrum (Swedint), Trängregementet (TrängR) och Hemvärnets stridsskola (HvSS). För att få kunskap om förbandens användning av VBS2 så har projektet samlat in information från officerare och tekniker med ansvar för VBS2- träningen. Samtliga träningsanläggningar förutom HvSS har dessutom besöks. Besöken vid TrängR och Swedint gjordes i samband med genomförande av VBS2-träning, vilket gav insyn i hur övningsverksamheten fungerar. Resultaten visar att förbanden till största delen använder VBS2 för träning av chefer på taktik, ordergivning och kommunikation. För den här träningen så har VBS2 tillräcklig realism och inlärning anses effektiv i detta avseende. Även om VBS2 inte anses lämpad för träning av individuella moment för enskild soldat så ger systemet bra träning i kommunikation och samverkan. VBS2 är överlag lämpat för mängdträning eftersom träningen är kostnadseffektiv jämfört med träning i fält. Vidare så ger återuppselning i VBS2 bra stöd för återkoppling (s.k. After Action Review). För att VBS2-träningen ska bli effektiv så behövs tekniskt stöd och medverkan av instruktörer. Användning av VBS2 för träning av GSS/T i hemmet anses möjlig under förutsättning att soldaterna får tillgång till utrustning, schemalagd tid och stöd från instruktörer på förbanden. Som bakgrund ger rapporten exempel på användning av VBS2 för träning av militära förband, huvudsakligen från amerikanska förband, samt exempel på hur VBS2 används för forskningsändamål.
Abstract The purpose of this report is to describe and analyze the use of VBS2 for training within the Swedish Armed Forces, as well as potential functions and evaluation opportunities that may be missing. VBS2 is currently used by the Swedish Armed Forces for training at the Army Land Warfare Centre (LWC), the Swedish Armed Forces International Centre (SWEDINT), Logistic Regiment (TrängR) and The National Home Guard Combat School (HvSS). Knowledge about how these units use VBS2 was gained by collecting information from officers and technicians in charge of VBS2-training within these units. Additionally, visits were made to all training facilities except HvSS. The visits at TrängR and Swedint were made during VBS2- training at the units, which provided insight into how VBS2-training is performed. The results show that the units mainly use VBS2 for training of lower level commanders and squad leaders on tactics, orders and communication. The realism of VBS2 is good enough for this training purpose and the training is perceived as effective. Although VBS2 is not well adapted for training of soldiers' individual tasks; it provides a good environment for training of team communication and cooperation. VBS2 is generally suitable for mass training since it is cost effective compared to field training. Further, playback in VBS2 provides valuable support for After Action Review. Technical support and instructors are necessary for efficient VBS2-training. Use of VBS2 for training of GSS/T (temporarily employed soldiers) in their homes is considered possible on the condition that the soldiers are provided with equipment, scheduled time, and support from their unit's instructors. As a background, the report provides examples, mainly from US units, of how military units use VBS2 for training. The report also provides some examples of use of VBS2 for research purposes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182