Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skadeutfallsberäkningar för utvalda industrikemikalier och nervgaser : effektmodeller - kemiska ämnen.

Skadeutfallsberäkningar för utvalda industrikemikalier och nervgaser : effektmodeller - kemiska ämnen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bo Koch, Sofia Jonasson
Ort: Umeå
Sidor: 31
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3545--SE)
Nyckelord Skadeutfallsberäkningar, probitfunktion, AEGL, industrikemikalier, nervgaser
Keywords Casualty assessment, probit function, AEGL, industrial chemicals, nerve, agents
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge underlag för hur man kan genomföra en konsekvensanalys utifrån resultaten av olika spridningsmodeller. Spridningsmodellernas syfte är att beskriva fördelningen av kemikalier i omgivningen efter t.ex. en olycka. Med dessa resultat som grund kan man därefter genomföra en konsekvensanalys med uppskattad skaderisk för allmänheten vid olika exempel på katastrofer då personer kan bli exponerade för giftiga industrikemikalier eller kemiska stridsmedel. Vid bedömning av effekterna av en exponering för ett ämne måste man ta hänsyn till ämnets giftighet, exponeringsväg, exponeringstid och dosering. För att kunna beskriva sambandet mellan de parametrar som har störst betydelse för responsen använder man idag en probitfunktion som tar hänsyn till att den toxiska effekten inte ökar linjärt vid ökad dosering. Denna rapport är avgränsad till exponering via inhalation. De industrikemikalier som valts för beräkning av skadeutfall/konsekvenser i denna rapport är akrylnitril, ammoniak, etylenoxid, klor, kvävedioxid, svaveldioxid, vätecyanid, vätefluorid, väteklorid och vätesulfid. Kemikalierna är valda utifrån omfattningen av tillverkning, hantering, lagring och transport i Sverige. Nervgaser som har valts för detta projekt är sarin, soman och VX. Dessa har klassats som massförstörelsevapen i Förenta nationernas (FN) resolution 687. Rapporten ingår i projektet "CBR Effektmodeller" där den utgör en sammanfattning av resultaten i projektets C-del.
Abstract The aim of this report is to provide guidance for how to calculate casualty assessments on the basis of the results of different dispersion models. Dispersion models are intended to describe the distribution of chemicals in the environment for example after a chemical accident. With these results, we can predict the risk of health effects in the public at various examples of disasters where people may be exposed to toxic industrial chemicals or chemical warfare agents. In assessing the effects of exposure to substance toxicity, route of exposure, exposure time and dosage must be taken into account. A probit function is being used in order to describe the relationship between exposure and casualty assessment. The probit function assumes that the toxic effect does not increase linearly with the increasing dose. In this report only exposure from inhalation is considered. The industrial chemicals chosen for this report are acrylonitrile, ammonia, ethylene oxide, chlorine, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, hydrogen cyanide, hydrogen fluoride, hydrogen chloride and hydrogen sulfide. The chemicals are chosen based on the scale of production, handling, storage, and transport in Sweden. Nerve agents selected for this project are sarin, soman and VX. These are classified as weapons of mass destruction in UN Resolution 687. The current report is part of the project "CBR Effektmodeller", which is a summary of the results of the project's C-section.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182