Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EU och krishantering - strategiska frågor för MSB.

EU och krishantering - strategiska frågor för MSB. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eva Hagström Frisell, Teresa Åhman
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-13
Rapportnummer: (FOI-R--3551--SE)
Nyckelord EU, MSB, krishantering, katastrofhantering, Europeiska, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, intern säkerhet, CCA, solidaritetsklausulen, civilskydd, konsulärt samarbete, katastrofförebyggande, resiliens, civil krishantering, GSFP
Keywords EU, MSB, crisis management, disaster response, European, Commission, European External Action Service, internal security, CCA, solidarity clause, civil protection, consular cooperation, disaster risk reduction, resilience, civilian crisis management, CSDP
Sammanfattning I slutet av 2012 pågår flera parallella processer som syftar till att stärka EU:s förmåga att hantera storskaliga kriser och katastrofer. I denna studie analyseras utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga för att kunna identifiera strategiskt viktiga frågor som MSB behöver bevaka, påverka och anpassa sin verksamhet till. Studien beskriver utvecklingen av EU:s strukturer för krishantering inom t.ex. kommissionen och utrikestjänsten och analyserar några sektorsövergripande processer för krishantering, t.ex. EU:s interna säkerhetsstrategi. Därutöver analyseras utvecklingen inom ett antal politikområden, vilka inkluderar EU:s civilskyddssamarbete, EU:s konsulära samarbete, EU:s arbete med katastrofförebyggande insatser samt civil krishantering inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Det kan konstateras att utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga har tagit fart under de senaste åren och att MSB:s verksamhet i många avseenden och på olika nivåer påverkas av detta. Nya strukturer för krishantering håller på att byggas upp inom EU och sektorsövergripande processer har lanserats när det gäller hotoch riskbedömningar, framtagande av en gemensam lägesbild samt informationsutbyte vid en kris. Den fråga som kommer att ha allra störst påverkan på MSB:s verksamhet är den pågående utvecklingen av EU:s civilskyddssamarbete. Det lagstiftningsförslag som nu är under förhandling kommer framför allt att ställa krav på MSB:s förebyggande och förberedande arbete. Flera av de politikområden som berörs i denna studie styrs av olika principer och det kan vara svårt för MSB att stärka sin roll inom alla områden samtidigt. MSB behöver därför göra en avvägning mellan de olika möjligheter som finns och sätta dessa i relation till den verksamhet myndigheten vill prioritera.
Abstract In the end of 2012 there are several ongoing processes aiming at strengthening the EU's capacity to manage large-scale crises and disasters. This study sets out to analyse the development of crisis management and disaster response in the EU in order to identify issues of strategic importance for the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). First, the study describes the development of different structures for crisis management in the EU, for example within the European Commission and the European External Action Service. Secondly, it analyses a number of cross-cutting processes with relevance for crisis management, for example the EU internal security strategy. Thirdly, the study traces the development within specific policy areas, including civil protection, consular cooperation, disaster risk reduction and civilian crisis management within the Common Security and Defence Policy (CSDP). The authors conclude that the development of crisis management in the EU has intensified during the last years and that MSB is affected by this development in many ways and at different levels. New structures for crisis management are in the making and several cross-cutting processes have been launched, for example regarding threat- and risk-assessment, common situational awareness and the exchange of information in a crisis situation. The most important issue for MSB to follow is the on-going development within civil protection. The new EU legislation for civil protection currently under discussion will have important consequences for the preventive and preparatory work of MSB. Many of the policy areas covered by this study are based on different, and sometimes opposing, principles, which is why it may be difficult for MSB to strengthen its role in all areas at the same time. MSB therefore needs to strike a balance between the different opportunities at hand and relate them to its prioritized activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182