Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Luftburna kommunikationsnoder i marknät.

Luftburna kommunikationsnoder i marknät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulrika Uppman, Karina Fors, Sara Linder, Anders Hansson, Ulf Sterner
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-28
Rapportnummer: (FOI-R--3555--SE)
Nyckelord ad hoc-nät, UAV, luftburna noder
Keywords ad hoc networks, UAV, airborne nodes
Sammanfattning Frågan om luftburna kommunikationsnoder ska tillföras Försvarsmakten är på intet sätt ny utan har studerats i ett antal olika studier. I rapporten presenteras en sammanfattning av ett urval av dessa. Studiernas inriktning har varierat från konceptuella till tekniskt inriktade. Gemensamt för studierna är en relativt positiv syn på de kommunikationsmässiga fördelarna med att tillföra luftburna noder. För vidare analyser av användande av upphöjda noder beskrivs i rapporten ett antal olika militära scenarier för att visa på olika aspekter av luftburna noder för kommunikation. Ett scenario med en luftburen nod i ett taktiskt radionät och ett med en eller flera luftburna noder i ett mobilt kärnnät samt ett där en helikopter vill ansluta till ett marknät har studerats. Utgående från scenarierna presenteras även en övergripande analys av möjligheter och utmaningar med att införa luftburna noder i de olika scenarierna. Frågor som berörs är hur förbundenhet och kapacitet påverkas, behovet av avancerade antenner, hur högmobila noder påverkar radionätet samt hur realiserbara olika koncept kan anses vara.
Abstract The applicability of airborne communication nodes in the Armed Forces has been studied in a number of different studies and for varying purposes. This report presents a summary of a selection of these studies, in which the focus has ranged from conceptual studies to technically oriented studies. A common view is that using airborne nodes is beneficial for communications. For further analysis, a number of different military scenarios with airborne nodes for communication are described in the report. One scenario which uses an airborne node in a tactical radio network, another scenario with airborne nodes in a mobile core network and finally, a scenario in which a helicopter wish to connect to a terrestrial network. Based on the scenarios, a comprehensive analysis of the opportunities and challenges facing airborne nodes in the different scenarios are given. Issues that are treated are; how the connectivity and capacity is affected, the need of advanced antenna techniques, how highly mobile nodes affect the radio network and finally how realizable the different concepts are.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182