Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MSB:s internationella insatser – Fem framtidsscenarier.

MSB:s internationella insatser – Fem framtidsscenarier. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Teresa Åhman, Johan Tejpar, Jan Frelin
Ort: Stockholm
Sidor: 78
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3556--SE)
Nyckelord MSB, internationella insatser, framtidsscenarier, klimatförändring, migration, urbanisering, komplexa kriser, resiliens, EU, FN
Keywords MSB, international operations, future scenarios, climate change, migration, urbanization, complex emergencies, resilience, EU, UN
Sammanfattning Trender och händelseutvecklingar på den globala arenan skapar hela tiden nya utmaningar för möjligheten att motstå samt hantera kriser och katastrofer. Detta är tydligt för MSB:s internationella insatsverksamhet. För att kunna anpassa förmågor och verksamhet till framtidens behov är det centralt att ha kunskap om framtida utmaningar. Syftet med denna studie är att identifiera och analysera ett antal trender och händelseutvecklingar som kan påverka MSB:s internationella insatser på upp till 20-års sikt. Syftet är sedan att utveckla fem möjliga framtidsscenarier för MSB. Avslutningsvis analyseras scenariernas betydelse för MSB och områden som myndigheten bör följa eller påverka redan idag identifieras. I studien konstateras att MSB:s nuvarande breda uppdrag också innebär en bredd av potentiella områden som på olika sätt kan komma att påverka MSB:s framtida insatser. För det första finns det ett antal områden som MSB inte kan påverka men som myndigheten likväl bör följa i sitt strategiska arbete, vilket t.ex. inkluderar utvecklingen som rör komplexa kriser, framtidens naturkatastrofer, privata företags roll i internationella insatser samt urbanisering med omfattande slumområden som möjlig följd. Det finns vidare ett antal områden av betydelse för MSB som myndigheten till viss del kan påverka, men som också kan påverkas av andra. Exempel på dessa områden är utvecklingen inom EU, FN och Nato samt Sveriges framtida politiska intresse inom internationella insatser. Avslutningsvis finns det ett centralt område som MSB kan påverka utvecklingen av redan idag vilket är inriktningen och utformningen av MSB:s insatsförmågor samt synen på vilken roll myndigheten kan och bör ha i framtidens internationella insatser.
Abstract Global trends and developments generate several different challenges for crisis management and disaster response. This is a reality that the Civil Contingencies Agency (MSB) faces in its international operations. In order to be able to adapt capacities and efforts to future needs, it is key to have knowledge about the challenges that lie ahead. The aim of this study is first to identify trends and developments that during the up-coming 20 years may affect MSB's international operations. Secondly, the aim is to develop five different and possible future scenarios for MSB. Finally the study identifies and analyses areas that MSB needs to follow in its strategic work and areas that the Agency may influence today. The authors conclude that there are a number of developments that MSB has to monitor. First, there a number of areas and developments that MSB cannot affect but still needs to follow in the Agency's strategic work, which are for example complex crises, future natural catastrophes, the role of private companies as well as urbanization causing the emergence of "megacities" with immense poverty. Furthermore there are a number of areas of importance that MSB to a certain extent may influence, but that are also affected by others. These areas are for example the development of the EU, the UN and NATO as well as Sweden's future political interest for international missions. Finally, there is one central area that MSB may influence which is the adaptation and development of the Agency's capacities for crisis management as well as the role of the MSB in future international operations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182