Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vapensystemvärdering för soldaten.

Vapensystemvärdering för soldaten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magnus Tormalm, Fredrik Ringblom, Liselotte Dahlen, Ronnie Johansson
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-06-18
Rapportnummer: (FOI-R--3566--SE)
Sammanfattning Försvarsmakten planerar för anskaffning av ett nytt eldhandvapensystem för hela insatsorganisationen runt 2020. För att stödja Försvarsmakten inför denna process har FOI genomfört en mindre studie Vapensystemvärdering för soldaten med fokus på att besvara två frågeställningar: ? Vilket soldatsimuleringsverktyg är lämpligt för studier av eldhandvapen? ? Vilken värderingsmetodik är lämplig? Idag utgör eldhandvapen ett komplext system med många beroenden mellan delar i systemet och beroenden till andra delar av soldatsystemet. I en värdering av ett eldhandvapensystem behöver hänsyn tas till både traditionella och mätbara parametrar som olika tekniska egenskaper. Samtidigt finns ett behov av att värdera hur en avvägning mellan olika egenskaper och sammansättningar av vapentyper för grupper av soldater bäst möter de förmågekrav som ställs av Försvarsmakten. För vapensystem som sedan länge haft en komplex struktur har sådana värderingar gjorts i viss omfattning men hittills har det inte gjorts för eldhandvapen. Syftet med denna studie har varit att formulera några ansatser till hur värdering av eldhandvapensystem kan göras. Denna studie har tittat på de simuleringsverktyg som används idag inom Försvarsmakten på MSS Kvarn, Livgardet samt FMV. Som ingångsvärden till analysen har viktiga faktorer av betydelse för att soldaten skall åstadkomma effekt med sitt vapen listats samt en diskussion om dagens krav på skytten och dess inverkan på analysen förts. Försvarsmakten använder idag soldatsimuleringsverktyget VBS2. Vi ser detta som det "mest realistiska" alternativet för studier av eldhandvapen, eftersom FMV nyligen tecknat ett Enterpriseavtal på VBS2 för alla försvarets myndigheter. VBS2 är det internationellt dominerande programmet för militära träningsändamål och används även för värderingsändamål, bland annat av FOI:s kanadensiska motsvarighet DRDC. Det finns även andra simuleringsverktyg tillgängliga på marknaden men dessa har inte utvärderats inom ramen för detta arbete. Vår uppfattning är att det finns goda möjligheter att med ett soldatsimuleringsverktyg värdera effekten av vissa designparametrar i ett vapensystem. Till exempel kan man optimera gruppens sammansättning av vapen för olika scenarier. VBS2 har dock begräsningar i fysisk fidelitet, då skyttens interaktion med vapnet sker via tangentbord, mus och skärm. Resultaten blir troligtvis avhängiga dataspelserfarenhet snarare än skytterfarenhet. Att utvärdera praktiska egenskaper hos olika vapen kräver vapenattrapper eller instrumenterade vapen kopplat till soldatsimuleringsverktyget. Att utnyttja en större duk för att projicera scenarierna medför en förmåga att värdera fler eller andra parametrar. Att värdera vilken effekt ett eldhandvapensystem kan avge eller uppnå är synnerligen komplext och beror av många parametrar. Den värderingsmetodik som studerats i denna rapport baseras på Bayesianska nätverk där hänsyn kan tas till många variationer och typer av para
Abstract The Swedish Armed Forces are planning an acquisition of a new small arms system for the entire organization to be introduced around 2020. In order to support the Armed Forces with this process, FOI has conducted a small study on assessment of small arms systems focusing on two questions:  Which soldier simulation tool is suitable for the study of small arms?  Which assessment methodology is suitable? Small arms are today complex systems with many intra- and intersystem dependencies. An assessment of small arms from a capability point of view needs to address both traditional and measurable parameters, such as different technical characteristics, but also include evaluation of the efficiency of the collective of weapons for a group of soldiers. For weapon systems with a complex structure, such evaluations have been made to some extent, but so far it has not been made for small arms. The purpose of this study has been to formulate propositions for methods and tools for such assessments. To gain an understanding of the simulation tools currently used in the Armed Forces, the project visited MSS Kvarn, Livgardet and FMV. Important values for the analysis on how the soldier can achieve an effect with his weapon has been identified and listed. Furthermore, a discussion of the current requirements for the soldier and its impact on the analysis is presented. The Swedish Armed Forces currently uses VBS2 as a soldier simulation tool. We see this as the "most realistic" alternative for the study of small arms, as FMV recently signed an Enterprise license agreement for VBS2 for all defence agencies. VBS2 is the internationally predominant application for military training purposes and is also used for valuation purposes, for example by FOI's Canadian counterpart DRDC. The limited duration of this study has meant that all commercially available simulation tools may not have been identified. Our view is that there are possibilities of a soldier simulation tool to evaluate certain aspects of a small arms system, such as optimizing the composition of weapons within the group for different scenarios. There are, however, several limitations such as the shooter interaction via keyboard, mouse and screen. The results will depend on computer game experience rather than shooting experience. To evaluate the practical characteristics, replica guns or instrumented weapons linked to soldier simulation tools could be used. Using a larger screen to project scenarios would make it possible to evaluate a plethora of parameters for each scenario. Evaluation of the effect of a small arms system is complex and depends on many different parameters. The evaluation methodology that we recommend is based on Bayesian networks which take account of the many variations and types of parameters. In order to estimate the probabilities in the Bayesian network, we will draw data from simulations with tools such as VBS2.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182