Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sensorer för upptäckt av IED -- Slutrapport 2012

Sensorer för upptäckt av IED -- Slutrapport 2012 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dietmar Letalick, Per-Olov Frölind, Johan Eriksson, Malin Kölhed, Anna Pettersson, Petra Bååth, Ingmar Renhorn, Mona Brantlind, Dennis Menning
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-03-21
Rapportnummer: (FOI-R--3568--SE)
Nyckelord IED, detektion, signaturanalys, explosivämnesdetektion, EO-sensorer
Keywords IED, detection, signature analysis, explosives detection, EO sensors
Sammanfattning Denna rapport ger en sammanfattande beskrivning av arbetet inom FoT-projektet Sensorer för upptäckt av IED. Syftet är att samla erfarenheter som gjorts samt att kortfattat beskriva och sammanställa resultat som kommit fram under projektets treårsperiod. Syftet med projektet har varit att studera tekniker för att förbättra förmågan att på avstånd upptäcka och lokalisera IED:er och IED-komponenter. Olika sensortekniker för att nå yttäckning, hög detektionshastighet och realtidsförmåga har studerats; i synnerhet sensorer med möjlighet att upptäcka och klassificera dolda (exempelvis nedgrävda) objekt. Projektet har visat att det inte är möjligt att med en enskild sensor täcka in hela området för detektion av IED. Det är därför nödvändigt att gå vidare med att studera samverkan mellan flera sensorer, vilket leder till behovet av sensorfusion. En sensor med hög detektionsförmåga används som invisning till andra sensorer - eventuellt med sämre yttäckningsförmåga- vilka kan riktas in mot specifika områden eller punkter och användas för att bekräfta eller förkasta detektionen. I kommande projekt bör specifika metoder för samverkande sensorer för detektion av IED studeras, liksom en modulär arkitektur för flexibla kombinationer av sensorer i olika hotmiljöer. På sikt bör även en integration ske med sensorer för detektion av elektronik. Anomalidetektion och förändringsdetektion med lämpliga sensorer bör studeras vidare. Samverkan med internationella forskargrupper ger en värdefull inblick i aktuella forskningsprogram i andra länder. Medverkan har skett i EDA:s "Expert group on detection of IED" samt i flera arbetsgrupper inom NATO's forskningsorganisation STO. Samverkan med andra forskningsinstitut, exempelvis inom ramen för det trilaterala samarbetsavtalet med Kanada och Nederländerna, bör stärkas.
Abstract This report provides a summary description of the work in the project Sensors for the detection of IEDs. The report aims to collect experience and to briefly describe and summarize results obtained during the project period of three years. The aim of the project was to study techniques to improve the ability to remotely detect and locate IED's and IED components. Various sensor technologies to achieve area coverage, high detection rate and real-time ability have been studied, in particular sensors with the ability to detect and classify hidden (eg. buried) objects. It has been shown in the project that it is not possible to cover the entire area of detection of IED with a single sensor. It is therefore necessary to study the interaction of several sensors, which leads to the need for sensor fusion. A sensor with high detection capability is used to cue other sensors - possibly with worse area coverage rate - which means that they can be cued to specific areas or points where used to confirm or reject detection. In future projects, specific methods of collaborative sensors for the detection of IEDs should be studied, as a modular architecture for flexible combinations of sensors in various threat scenarios. In the long term, with sensors for detecting electronics should also be integrated. Anomaly detection and change detection with suitable sensors should be studied further. Valuable insight into current research in other countries has been obtained through collaboration with international research groups. Project members have participated in the EDA "Expert Group on detection of IEDs" and in several working groups within NATO's research organization STO. Collaboration with other research institutes, for example within the framework of the trilateral collaboration agreement with Canada and the Netherlands, should be strengthened.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182