Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2012 för FOI:s forskning inom FoT-området Modellering och Simulering.

Årsrapport 2012 för FOI:s forskning inom FoT-området Modellering och Simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Farshad Moradi
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-05-14
Rapportnummer: (FOI-R--3575--SE)
Nyckelord M&S, modellering, simulering, träning, utbildning, krigsspel, omvärldsmodellering, serious gaming, datorspel, modellering av mänskligt beteende, syntetiska, aktörer, MbFU, MODAF, beslutsstöd, dataspel, realtidssimulering, EBP, Data Farming
Keywords M&S, modeling, simulation, training, education, war games environment, modelling, serious gaming, computer games, human behaviour modelling, computer, generated forces, MbFU, MODAF, decision support, computer games, real-time simulation, EBP, Data Farming
Sammanfattning I denna rapport presenteras en sammanfattning av verksamheten inom FOI:s Forskning- och Teknikområde Modellering och Simulering (M&S) 2012. Rapporten innehåller en översiktlig redovisning av områdets omfattning och en sammanfattning av forskningsresultaten. Genomförd verksamhet beskrivs projektvis. M&S är ett område med växande betydelse för Försvarsmakten, som ger stöd till olika verksamheter inom FM och är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar, varför forskningen inom området syftar till att stödja och utveckla FM:s förmåga att nyttja M&S. Detta görs genom att ta fram och utvärdera metoder, tekniker, produkter och verktyg, samt ge direktstöd till olika delar av FM (t ex expertstöd, studier och internationella samarbeten) då det efterfrågas. För att kunna erbjuda lösningar med hög kvalité och på hög internationell nivå strävar forskningen att hålla sig på framkanten inom området. En förutsättning för denna ambition är att följa utvecklingen inom området genom omvärldsbevakning och etablering av nationella och internationella kontakter och samarbeten.
Abstract This report summarises the research from the fiscal year 2012 within the Swedish Defence Research Agency in the domain of Modelling and Simulation. It presents an overview of the research domain. The results of the research are summarised followed by a description of the activities carried out in each project. M&S is an area of growing importance to the Swedish Armed Forces (SwAF) that provides support to various activities in the SwAF and is a cost effective alternative to traditional solutions. Hence the research in the area seeks to support and develop SwAF capability to use M&S. This is done by developing and evaluating methods, techniques, products and tools, as well as providing direct support to various parts of the SwAF (e g. expert support, studies and international cooperation) when prompted. In order to offer solutions with high quality and at high international research level the work strives to stay on the cutting edge in the field. A prerequisite for this goal is to monitor developments in the area through benchmarking and the establishment of national and international contacts and collaborations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182