Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tidig varning-system vid de nationella luftfilterstationerna.

Tidig varning-system vid de nationella luftfilterstationerna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johan Kastlander, Catharina Söderström
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3581--SE)
Nyckelord Tidig varning, luftburen radioaktivitet
Keywords Early warning, airborne radionuclides
Sammanfattning Denna rapport beskriver de tidig varning-system som från 2004 till 2011 varit i drift vid de nationella luftfilterstationerna. En genomgång av data som samlats in vid stationerna från starten tills idag redovisas, speciellt med avseende på naturligt förekommande radionuklider. Även systemens stabilitet samt skillnader mellan de olika stationerna redovisas. Känsligheten för systemet har bestämts genom mätningar med punktkälla och med belagda filter, både i en laboratorieuppställning och i fält. Speciellt har detektionsgränser för laboratoriemätningarna med tre olika larmkriterier bestämts. Utöver detta har detektionsgränsernas påverkan av den normala bakgrundens variation studerats. Då inga, för systemet signifikanta, anomalier avseende förekomst av antropogen radioaktivitet i luft inträffat under perioden kan data betraktas som bakgrundsdata för de olika stationerna. Energistabilisering av detektorerna har använts sedan 2007 och ger en stabil respons hos detektorn, särskilt vintertid. Den variation som kvarstår sommartid kan sannolikt reduceras genom en optimering av energistabiliseringens parametrar. Laboratoriemätningar visar på en absolut känslighet för systemet, som bäst, i storleksordningen 1 kBq ackumulerad aktivitet på filtret för tre studerade nuklider (60Co, 133Ba and 137Cs). Detta motsvarar att en luftkoncentration på 1 Bq/m3 skulle kunna detekteras redan efter 1 timmes insamling vid ett luftflöde på 1000 m3/timme. En luftkoncentration under 0,01 Bq/m3 kommer inte att ge tillräcklig ackumulerad aktivitet på filtret för att detekteras innan filterbyte sker. För mätningar i fält blir analysen svårare och detektionsgränserna högre beroende på en hög och varierande bakgrund. Vid låga radonhalter ligger detektionsgränserna ca 10 gånger högre än i laboratoriemiljö och detektionsgränsen hamnar således rimligare på en aktivitetskoncentration i luft av ca 0,1 Bq/m3. Framtagna aktivitetskoncentrationer gäller för de tre studerade nukliderna, för andra nuklider kan detektionsnivåer uppskattas genom att ta hänsyn till antalet gamma per sönderfall för respektive nuklid. Det största bidraget till bakgrundsspektra kommer från sönderfall av de radondöttrar från 222Rn som samlas in på filtret. En konstant bakgrund kan inte antas utan radonbidraget till bakgrundsspektra måste analyseras så att en korrektion för aktuell radonbakgrund kan tillämpas. Känsligheten för mätning vid stationerna skulle då kunna förbättras och framför allt skulle känsligheten inte vara signifikant beroende av radonhalten.
Abstract This report describes the early warning systems at the national air sampling stations. The system has been in operation from 2004 until 2011. Data collected from the stations are presented, with focus on naturally occurring radionuclides. In addition the stability of the system and differences between the stations are described. The sensitivity for the system has been determined by measurements using point sources as well as prepared filters, in a laboratory environment and at the station. Detection limits according to three different criteria have been determined. The influence of background on the detection limits has also been studied. No, for the system significant, anomalies regarding occurrence of anthropogenic radioactivity in air has been recorded during the period and data can therefore be regarded as background data for the different stations. Energy stabilization of the detector has been in use since 2007. This increased the stability of the detector response, especially during winter. A slight variation is still visible during summer; this can probably be reduced by optimization of the stabilization parameters. Laboratory measurements show an absolute sensitivity for the system of about 1 kBq accumulated radioactivity on the filter for three studied radionuclides (60Co, 133Ba and 137Cs). This detection limit corresponds to that an air concentration of 1 Bq/m3 should be detected after one hour sampling time at an air flow of 1000 m3/hour. Given an air concentration below 0.01 Bq/m3 the accumulated activity on the filter will not reach the detection limit before filter change. The analysis for measurements at the stations will be more complicated due to existence of a high and varying background. For low radon concentrations the detection limits are about 10 times higher than for the laboratory measurements. Detection limits for measurement at the stations are more likely in the order of 0.1 Bq/m3. For other nuclides than the three studied, detection limits can be estimated by correcting for the difference in gamma yields. The background in early warning spectra are dominated by the decay of radon daughters from the decay of 222Rn collected on the filter. A constant background cannot be assumed. The contribution to the background spectra from these radon daughters will have to be analysed in order to be able to correct data for actual radon contribution. The sensitivity for measurements at the stations could then be improved and be independent of the radon level at measurement.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182