Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett skepp kommer lastat: Ryska handelsflöden via Östersjön i ett tjugoårsperspektiv.

Ett skepp kommer lastat: Ryska handelsflöden via Östersjön i ett tjugoårsperspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tomas Malmlöf, Johan Tejpar
Ort: Stockholm
Sidor: 83
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-03-26
Rapportnummer: (FOI-R--3586--SE)
Nyckelord Ryssland, Östersjön, internationell handel, sjöfart, säkerhetspolitik, transportgeografi, hamnar
Keywords Russia, Baltic Sea, security policy, international trade, sea freight, transport geography, ports
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att beskriva mönstret för ryska handelsflöden in och ut ur Östersjön samt att diskutera vilken betydelse dessa flöden kan ha utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Problemställningens kärna är Rysslands värdering av betydelsen av den handel via Östersjön där det självt figurerar som ursprungs-land eller slutdestination liksom konsekvenserna av dessa flöden. Ryssland uppfattar internationell handel i första hand utifrån ett realpolitiskt perspektiv, dvs. att förhållandet mellan säljare och köpare vanligtvis är asymmet-riskt där den ena parten är mer beroende av att en viss transaktion faktiskt kom-mer till stånd. Den andra parten har därigenom ett betydligt bättre förhandlings-läge, vilket kan komma att utnyttjas för politiska och ekonomiska påtryckningar inom andra områden. Ryssland har fört en tydlig nationaliseringspolitik av sjö-burna transporter via Östersjön med ett uttryckt mål att inte behöva vara bero-ende av transittrafik från hamnar i grannländerna. Genom denna politik har Ryss-land relativt framgångsrikt både byggt ut befintliga och byggt nya hamnar i an-slutning till Östersjön och delvis lyckats minska sitt beroende av grannländernas hamnar. I rapporten beskrivs vikten av Östersjön för Rysslands internationella handel samt förs ett resonemang kring vilka utvecklingsmöjligheter dessa hamnar har. Rent generellt har Ryssland relativt dålig tillgång till egna hamnar och transpor-ter genom nationella hamnar är relativt små i internationell jämförelse. Som en konsekvens av spatiala förhållanden, som vattendjup, isförhållanden och rysk markinfrastruktur föreligger dock flera begränsningar för vilka godsvolymer dessa hamnar kan hantera. Tillsammans utgör den handel som passerar ryska hamnar i Östersjön en betydande del av rysk export och är därmed en viktig fak-tor i att generera exportinkomster. Till exempel passerade 65 procent av rysk export till landets största handelsområde, EU, någon av landets Östersjöhamnar. Östersjöns betydelse för rysk handel är därmed oomstridd, och dess relativa tät-position förväntas inte förändras i någon större omfattning för de närmaste tjugo åren. Utöver att beskriva och kartlägga handelsflöden bekräftar studiens resultat att Rysslands politiska ledning fortsatt upprätthåller ett system som möjliggör ett realpolitiskt utnyttjande av de egna handelsförbindelserna med omvärlden. Mycket viktiga förutsättningar för detta system är det stora inslaget av statligt ägda företag samt att det privata näringslivet kan pressas till att underordna sig statens intressen och ambitioner. En annan indikation på Rysslands realpolitiskt baserade handelspolitik är att dess intresse för att tillsammans med omgivande länder bygga bort flaskhalsar i de sammanlänkade transportsystemen har visat sig vara mycket begränsat. Som ett alternativ till en återtagning och ny uppbyggnad av egen hamnkapacitet i Östersjön, hade detta förmodligen varit en mer kost-nadseffektiv lösning som hade kunna gynna även
Abstract The aim of this report is to describe the patterns of Russian trade flows via the Baltic Sea and to discuss the significance of these flows from a security policy perspective. The way in which Russia values the importance of its trade through the Baltic Sea, and the implications of the policies in this area together constitute the core issues to be studied in this report. Russia considers international trade at large to be a zero sum game, based on asymmetric relations between sellers and buyers, with one party usually more dependent on a particular transaction taking place. The other party is thus in a much better negotiating position, which might be exploited for political and eco-nomic purposes in other policy areas. To end up in the stronger position, Russia has pursued a policy of nationalization of its maritime trade including port opera-tions, with a clearly expressed goal to diminish transit traffic through ports in neighbouring states. Through this policy, Russia has relatively successfully ex-panded existing sea ports and also built new ones in connection to the Baltic Sea. In so doing, Russia has decreased its reliance on ports in neighbouring countries. In this report, the importance of the Baltic Sea basin for Russia's international trade is assessed, and its potential future development is discussed. In general, Russia has relatively poor access to suitable ports within its own territory, and trade flows through domestic ports are relatively small in a global context. As a consequence of geospatial conditions such as shallow water depth, ice conditions and land infrastructure, a number of restrictions limit the development potential of Russian ports. However, the trade flows passing through Russian ports in the Baltic Sea still constitute a major part of Russian exports and are therefore cru-cial to Russian income from export. Measured in quantity, 65 per cent of Russian exports to the EU, Russia's foremost trading partner, passed a Russian port in the Baltic Sea. The significance of the Baltic Sea for Russian trade is therefore un-questioned, and its relative leadership position is not expected to change to any significant degree for the next twenty years. Besides describing and identifying trade flows, the results from the study con-firms that Russia's political leadership still uphold a system which enables its continuous exploitation of Russian trade relations with the outside world for other purposes. Very important prerequisites for this system are the large element of state-owned enterprises and that the private sector can be squeezed to submit itself to the interests and ambitions of the state. Another indication of the preva-lence of realpolitik in Russian trade relations is Russia's limited interest to coop-erate with its Baltic Sea neighbours in order to get rid of persistent bottlenecks in the interconnected regional transport systems. As an alternative to a retrieval of lost and build-up of new port capacity connecte

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182