Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Russia’s Strategic Mobility: Supporting ‘Hard Power’ to 2020?

Russia’s Strategic Mobility: Supporting ‘Hard Power’ to 2020? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Roger N MacDermott
Ort: Stockholm
Sidor: 101
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-05-21
Rapportnummer: (FOI-R--3587--SE)
Sammanfattning Sedan 2008 har Rysslands konventionella Väpnade Styrkor varit föremål för en kontroversiell reformerings- och moderniseringsprocess med syftet att successivt överge dess sovjetiska arv till förmån för principer som gäller för en modern krigsmakt. Även om denna omställning har haft fullt stöd från landets politiska ledning har genomförandet i sig inte sällan bromsats upp av en serie organisatoriska experiment alltmedan de militära ledarna brottats med dess genomförande. I allmänna termer handlar det om att den övergripande reformen att utveckla mindre, mer lättrörliga samt bättre utbildade och utrustade styrkor för att möta de potentiella hot som Ryssland förväntas möta också kräver en lika långtgående reformering av förbandens underhållsunderstöd (teknisk service och underhåll). I föreliggande rapport diskuteras dessa förändringar med fokus på Rysslands militära strategiska rörlighet. I rapporten bedöms vilka framsteg som har gjorts i hur fort militära enheter kan sättas in i ett insatsområde samt deras möjligheter att vidmakthålla dem där över tid. Detta kräver i sin tur en granskning av Rysslands hotbild, det preliminära utfallet av tidiga reformer och beaktande av varför det ryska politiska och militära ledarskapet fäster så stor vikt vid frågan om strategisk rörlighet. Bland de viktigaste slutsatserna är att nyskapade konventionella förband i Rysslands Väpnade Styrkor, understödda av ett reformerat underhållsunderstöd, har en mycket begränsad insatsförmåga. Även om förbandens system för reparationer och teknisk underhållstjänst har strömlinjeformats och reformerats, kommer det nya systemet att behöva tid för att komma på plats. Tid behövs även för att utveckla rutiner för hur samarbetet med stridande förband skall förbättras. Rysslands Väpnade Styrkor kommer sannolikt inte att förbättra sin strategiska rörlighet före år 2020. Manöverbrigadernas (motorskytte- och stridsvagnsbrigader) struktur justeras fortfarande. Ansatsen är att det 2015 skall finnas "lätta", "mellantunga" och "tunga" brigader. Deras materieltilldelning kommer att fortsätta till 2020. Rysslands väpnade styrkor kommer fortsatt att vara starkt beroende av markbundna kommunikationslinjer (järnvägar, vägar, floder) för att genomföra operationer. Förflyttning av brigader som har tung utrustning kommer att försinka omgruppering mellan operationer. Många problem måste lösas för att kunna vidmakthålla mer än en liten operation under kortare tid. Ryssland har en mycket begränsad förmåga för styrkeprojicering. Emellertid hävdar rapporten att strategisk rörlighet i dagens ryska militära tänkande även avser förmågan hos de Väpnade Styrkorna att snabbt kunna sättas in och vidmakthållas i insatser i avlägsna operationsområden inom Ryssland. En annan viktig slutsats är att pågående utmaningar och begränsningar till strategisk rörlighet medför att Rysslands politiska och militära ledning i händelse av en konflikt kommer att fortsätta att vara beroende a
Abstract Since 2008, Russia's conventional Armed Forces have been subject to a controversial reform and modernization process designed to move these structures beyond the Soviet-legacy forces towards a modernized military. While this defence transformation received full political support from the country's leadership, the reform itself became hostage to a serial experiment as military leaders grappled with its implications. In general terms the overall reform aspiration to develop better-trained and better-equipped smaller and more mobile forces to meet the potential threats likely to face the Russian Federation in the future demanded an equally far-reaching reform of the combat service support system. The following report examines these changes, focusing on Russia's militarystrategic mobility and assessing how far progress has been made toward genuinely enhancing the speed with which military units can be deployed in a theatre of operations and the capability to sustain them. In turn this necessitates examination of Russia's threat environment, the preliminary outcome of the early reform efforts, and consideration of why the Russian political-military leadership is attaching importance to the issue of strategic mobility. Among the key findings is that the newly created combat units in Russia's conventional Armed Forces supported by a reformed material-technical service offer very limited deployment capabilities. Although the combat service support system has been streamlined and reformed, the new system will take time to settle down and to work out how best to cooperate with combat units to facilitate improved strategic mobility. Enhanced strategic mobility is unlikely to emerge in Russia's Armed Forces before 2020. Among the combined-arms brigades the organic structure is still being recalibrated, with an anticipated basic approach by 2015 to include 'light', medium/multirole' and 'heavy' brigades, while their re-equipping will continue to 2020. Russia's military will remain heavily reliant upon supporting combat operations through ground lines of communication (GLOCs). Movement of the brigades with organic heavy equipment is likely to slow deployment, while numerous problems will need to be solved in order to sustain more than a small deployment for a short time. Russia possesses only very limited 'power projection' capabilities. However, this report argues that strategic mobility in current Russian military thinking also relates to the capability of the Armed Forces to deploy rapidly and to be sustained in far-flung theatres of operations within the Russian Federation itself. Moreover, an important conclusion of this report, consistent with ongoing challenges and limitations to strategic mobility, is that in an escalating security crisis Moscow's political-military leadership will continue to be reliant upon tactical early first use of nuclear weapons to 'de-escalate' conflict. Finally, developing the combat stru

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182