Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bistatisk och passiv radar. Årsrapport 2012.

Bistatisk och passiv radar. Årsrapport 2012. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Ulander, Anders Gustavsson, Per-Olov Frölind
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-28
Rapportnummer: (FOI-R--3588--SE)
Nyckelord Passiv, bistatisk, radar, LORA, CARABAS, SIMCLAIRS, EDA
Keywords Passiv, bistatisk, radar, LORA, CARABAS, SIMCLAIRS, EDA
Sammanfattning "Bistatisk och Passiv Radar" är ett forskningsprojekt som bedrivs på FOI under perioden 2012-2014 med finansiering från försvarsmakten. Årsrapporten beskiver verksamhet och resultat under projektets första år. Förberedande flygprov i passiv mätmod har genomförts med det tidigare utvecklade LORA-systemet. Under mätningen utnyttjades marksänd digital-TV som ickekooperativ sändare. De första resultaten visar att mottagen signal registrerats inom systemets linjära dynamikområde och att markekot innehåller dopplerinformation nödvändig för den fortsatta analysen. Mätningar i monostatiska SAR- och GMTImoder genomfördes också med LORA under proven. En viktig aktivitet har varit att definiera och inleda utvecklingen av ett radarsystem anpassat för bistatiska och passiva mätningar på VHF-, UHF- and S-band. Systemet är uppbyggt kring en digital kontrollenhet med integrerad generering av vågformer och datalagring samt GPS-baserad tidssynkronisering och positionering. Utvecklingsarbetet fortsätter nästa år med sikte på flyg- och fältförsök. Årsrapporten redovisar också aktiviteter inom EDA-projektet SIMCLAIRS1, som bedrivs i samarbete med ett europeiskt industrikonsortium inklusive SAAB. Under året genomfördes fältprov med prototypsystemet CARABAS-3 installerad i helikopter. Exempelresultat är inkluderade i rapporten. Analysen redovisas i en separat rapport nästa år. Projektet har under året deltagit i NATO-gruppen SET-186 "Airborne Passive Radar and their Applications".
Abstract "Bistatic and Passive Radar" is a research project carried out by FOI during the period 2012-2014 with funding from the Swedish Armed Forces. This annual report describes activities and results during the first year of the project. Preparatory flight tests with the LORA system in passive mode have been conducted. Digital television broadcasting transmitters were used as non-cooperative illuminators for the measurements. Initial results show that the received signal has been registered within the linear dynamic range of the radar system which is a prerequisite for the follow-on analysis. Measurements with LORA in monostatic SAR and GMTI modes were also performed during the tests. An important activity has been to define and start the development of a radar system adapted for bistatic and passive measurements at VHF-, UHF- and S-band. The system is built around a digital control unit with integrated waveform generation and data storage as well as GPS-based time synchronization and positioning. The development continues next year with the goal of performing flight and field trials. The annual report also describes activities in the EDA project SIMCLAIRS2, which is carried out in collaboration with a European industry consortium including SAAB. Field tests of the prototype CARABAS-3 system installed in a helicopter have been conducted during the year. Example results are included in the report. The analysis will be documented in a separate report next year. The project has participated in the NATO group SET-186 "Airborne Passive Radar and their Applications". 2Studies for Integrated Multifunction Compact Lightweight Airborne Radars and Systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182