Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Russian Politics and the Internet in 2012

Russian Politics and the Internet in 2012 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ulrik Franke, Carolina Vendil Pallin
Ort: Stockholm
Sidor: 80
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-02-19
Rapportnummer: (FOI-R--3590--SE)
Nyckelord Ryssland, Internet, internationell informationssäkerhet, demokrati, säkerhetspolitik, informationssamhälle, Pussy riot, Twitter, censur, internetkontroll
Keywords Russia, Internet, international information security, democracy, security policy, information society, Pussy riot, Twitter, censorship, Internet control
Sammanfattning Det ryska parlamentsvalet 2011 och presidentvalet 2012 utlöste vågor av protester. Under dessa händelser användes Internet flitigt i politiska syften: information och uppmaningar spreds, demonstrationsdeltagare samlades med crowdsourcing och protester dokumenterades på nätet, inte minst i skyddssyfte. Även om Internets politiska roll inte ska överdrivas stod det allt klarare att det statskontrollerade TV-mediet började tappa sitt monopol på att forma allmänhetens verklighetsbild - åtminstone inom den framväxande urbana medelklass som kunde använda Internet för att hitta alternativ information. Den ryska internetpolitiken och statsmakternas svar på nätbaserad politisk aktivism antyder också att makthavarna ser Internet som en politisk kraft att räkna med. Ett antal lagar används för att censurera och förhindra oönskat innehåll på nätet, t.ex. den federala lagen 'Om åtgärder mot extremism' och lagen om den så kallade 'svarta listan' som trädde i kraft i november 2012. Vidare framkom under senare delen av 2012 tecken på att staten i ökande utsträckning genomför informationskampanjer där man blandar övervakning, egen information och fysiska åtgärder för att trakassera och störa oppositionen.
Abstract The 2011 parliamentary election and 2012 presidential election in Russia sparked waves of protests. Throughout these events, political usage of the Internet could be widely observed, including people distributing information and appeals for action, crowdsourcing participants and documenting demonstrations, not least for protective purposes. The political role of the Internet should not be exaggerated, but even so it became clear that state-controlled television was beginning to lose its monopoly on shaping public perceptions - at least within a growing urban middle class that could use the Internet to find alternative information. The Internet policy of the Russian government and its responses to political activism online suggest that those in power regard the Internet as a political force to be reckoned with. A number of laws have come into use to censor and curtail unwanted contents online, e.g. the federal law 'On Counteracting Extremist Activity' and the 'blacklist' law enacted in November 2012. Furthermore, in late 2012 there were signs that the government is increasingly conducting information campaigns using a mix of surveillance, dissemination of its own information and physical action to harass and disrupt the opposition.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182