Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metod för modellering av IR-signatur för fordon. Mätningar och beräkningar.

Metod för modellering av IR-signatur för fordon. Mätningar och beräkningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jan Fagerström, Nils Karlsson, Roland Lindell, Jonas Rahm
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-28
Rapportnummer: (FOI-R--3591--SE)
Nyckelord Termisk beräkning, temperaturmätning, IR-modellering, signaturmodellering, IR-mätning, signaturmätning, LWIR, SWIR, RadThermIR.
Keywords Thermal calculation, temperature measurement, IR modeling, signature modeling, IR measurement, signature measurement, LWIR, SWIR, RadThermIR.
Sammanfattning I tidigare arbete inom projektet har validering av termiska och radiometriska beräkningar mot mätdata utförts genom att studera enkla, väldefinierade, generiska objekt. I denna studie presenteras en metod för modellering av termiska egenskaper och IR-signaturegenskaper hos realistiska och mer komplicerade objekt. Metoden tillämpas på en Volvo V70, men kan användas på andra objekt som t.ex. militära fordon. För att få referensdata utfördes temperaturmätningar på ett antal positioner på fordonet, samt även radiansmätningar. Radiansen mättes i de två våglängdsbanden 2,8-5 ?m och 7,5-14 ?m. Väderdata samlades in med väderstation. Bilens position var fixerad men dess orientering varierades och motorn var igång en timme varje mätdygn. Temperatur och radiansegenskaper beräknades. Som indata till beräkningarna används en CAD-geometri och materialdata för både termiska och optiska egenskaper. Många parametrar i beräkningsmodellen är relativt grovt uppskattade. Med detta i åtanke visar resultaten på en överlag god överensstämmelse mellan beräknade och uppmätta värden både avseende temperatur och radians. Det finns dock avvikelser, vilka diskuteras i rapporten. Vi ger flera förslag till fortsatt arbete för att utveckla och förfina termisk modellering och signaturmodellering av komplexa objekt, bland annat genom förbättrad karakterisering av materialegenskaper och geometri.
Abstract In previous work in the project validation of thermal and radiometric calculations against measured data was carried out by studying simple, well defined generic objects. The present study presents a method to model thermal properties and infrared signature properties of realistic and more complex objects. The method is applied to a Volvo V70, but could be used for military vehicles as well. Reference data for validation was collected by measuring the radiance, as well as the temperature at a number of positions on the vehicle. The radiance was measured in the wave length bands 2.8-5 µm and 7.5-14 µm. Weather data was collected using a weather station. The position of the vehicle was fixed but its orientation was varied and its engine was left running one hour each day. Temperature and radiance were calculated. As input to the calculations a CAD-geometry in combination with thermal and optical material data were used. Many of the parameters in the model are only roughly estimated. With this kept in mind, the results show an overall good agreement between calculated and measured values in terms of both temperature and radiance. However, discrepancies exist, and are discussed in the report. Several suggestions of further work to improve modeling of thermal modeling and infrared signature modeling of complex objects are given, for example improved material characterization and geometrical description.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182