Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Afghanistan - lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling, Norge, Danmark och Nederländerna.

Afghanistan - lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling, Norge, Danmark och Nederländerna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Pär Eriksson, Eva Hagström Frisell, Teresa Åhman
Ort: Stockholm
Sidor: 78
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-02-18
Rapportnummer: (FOI-R--3592--SE)
Nyckelord Afghanistan, Nato, ISAF, OEF, Norge, Danmark, Nederländerna, lärdomar, allomfattande ansats, COIN, kapacitetsbyggnad, militärstrategisk, utveckling
Keywords Afghanistan, NATO, ISAF, OEF, Norway, Denmark, the, Netherlands, lessons learned, comprehensive approach, COIN, capacity building, military strategic development
Sammanfattning De militära insatserna i Afghanistan har pågått i snart 12 år. Det internationella samfundet kommer år 2014 att dra tillbaka sina trupper från landet och överlämna ansvaret för säkerheten till de afghanska myndigheterna. I denna studie analyseras vilka lärdomar Norge, Danmark och Nederländerna har dragit av insatserna i Afghanistan liksom hur dessa lärdomar har påverkat synen på framtida internationella insatser och deras genomförande. Det kan konstateras att de tre ländernas skiljer sig åt i sina säkerhetspolitiska vägval för framtidens internationella insatser. Norge fokuserar på det nationella och territoriella försvaret. Danmark har på många sätt vänt sig bort från det territoriella försvaret och satsar istället på att aktivt delta i internationella insatser sida vid sida med de viktigaste allierade. Även Nederländerna har flyttat fokus från försvaret av det egna och övriga allierades territorier till internationella insatser. Det är svårt att härleda en direkt påverkan från enstaka insatser som t.ex. den i Afghanistan när det gäller ländernas syn på internationella insatser. Ett möjligt antagande är att erfarenheterna från Afghanistan påverkar den militärstrategiska utvecklingen mindre i länder med en i huvudsak nationell inriktning (Norge) men att de kan förstärka och driva på en utveckling i länder som satsar på att utveckla en expeditionär förmåga (Nederländerna och Danmark). Ur ett svenskt perspektiv innebär Norges prioritering av det nationella försvaret att möjligheterna till samarbete vid internationella insatser kan försvåras. Samarbete med Danmark kan också vara problematiskt mot bakgrund av att landet har som målsättning att delta i högintensiva konflikter tillsammans med allierade. Sverige har inte tidigare samarbetat med Nederländerna när det gäller förbandsinsatser, men detta skulle kunna vara attraktivt i framtiden eftersom Nederländerna har kommit långt i utvecklingen av konceptet allomfattande ansats.
Abstract The military operations in Afghanistan have been ongoing for almost 12 years. In 2014 the international community will withdraw most of its troops and finalise the handover of the security responsibility to the Afghan authorities. This study analyses the lessons learned from the operations in Afghanistan of Norway, Denmark and the Netherlands and how these lessons have influenced perceptions on future international operations and their implementation. The study concludes that the three countries differ in their security policy choices concerning future international operations. While Norway focuses on the national and territorial defence, Denmark has in many ways turned away from territorial defence and seeks active participation in international operations side by side with the most important allies. The Netherlands has also changed focus from defence of their own and allied territories to international operations. When it comes to the countries' views on international operations, it is difficult to derive a direct impact of one single operation such as the one in Afghanistan. One possible assumption is that the experience of the operations in Afghanistan affect the military strategic development less in countries with a predominantly national orientation of its defence forces (Norway), while it may reinforce and accelerate the process in countries committed to developing expeditionary capabilities (the Netherlands and Denmark). From a Swedish perspective, cooperation with Norway in international operations may be difficult given the country's prioritisation of national defence. Cooperation with Denmark can also be problematic, taking into account that the country is committed to participate in high-intensity conflicts along with allies. Sweden has not previously worked with the Netherlands in terms of joint operations, but this could be attractive in the future, not least since the Netherlands has made considerable progress in the development of the concept of comprehensive approach.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182