Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sällsynta jordartsmetaller – betydelse för det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Sällsynta jordartsmetaller – betydelse för det försvars- och säkerhetspolitiska området. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Malek Khan, Martin Lundmark, Jerker Hellström
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3604--SE)
Nyckelord Sällsynta jordartsmetaller, försvarsindustri, Kina, industriellt, beroende, försvarspolitik, återvinning
Keywords Rare earth metals, defence, China, industrial dependence, defence, policy, recycling
Sammanfattning Sällsynta jordartsmetaller (REE) har unika egenskaper och de har en stor och ökande betydelse både för militära och civila högteknologiska tillämpningar. 95% av REE-produktionen kommer från gruvor i Kina. Ur ett försvarsperspektiv ser många stater det som en oönskad osäkerhet att Kina har en så stark kontroll över denna viktiga tillgång. I rapporten kartläggs systematiskt vilka försvarsförmågor och industrier som är beroende av tillgång till sällsynta jordartsmetaller. Vidare identifieras vilka resurser Europa för närvarande saknar för att kunna säkra tillgången till REE. Dessa inkluderar gruvor för kommersiell brytning av REE; återvinning av REE i kommersiell skala; en kemisk processindustri för att hantera kommersiella mängder REE och tillverkning av komponenter med REE. För att hantera dessa saknade resurser och i slutändan beroendet av REE föreslår vi i rapporten följande strategier. Minska beroendet av REE - För att minska beroendet kan åtgärder implementeras för att utveckla forskning om alternativ till REE och även forskning om hur man tar fram effektiva produktionsmetoder i syfte att undvika spill vid tillverkning. Utveckla kommersiell brytning av REE i Europa - I syfte att identifiera fler lämpliga fyndigheter av REE kan en geologisk inventering genomföras i Europa. Världsmarknadspriset för REE fluktuerar kraftigt och influeras starkt av den dominerande aktören Kina. Att utveckla fyndigheter till kommersiellt livskraftiga gruvor är därför riskabla och kapitalintensiva projekt och det är av intresse att utreda hur dessa projekt kan stödjas. Utveckla forskning och kommersialisering av återvinning - Det finns många hinder innan det kan bli kommersiellt lönsamt ta hand om REE från återvunnet material som elektronikskrot och gruvavfall. Den föreslagna forskningen involverar allt från kemisk separationsteknik till logistik kring insamlandet av elektronikskrot. Utredning och utveckling av den europeiska processindustrin för upparbetning av REE - Bearbetning av REE är för närvarande koncentrerad till Kina och det är oklart om det finns tillräcklig kompetens och kapacitet i Europa som kan ta hand om råmaterial från eventuella europeiska källor. Utveckling av komponenttillverkning kring REE - Frågan om hur tillgången på komponenter, som innehåller REE, kan garanteras kan adresseras på många nivåer. Här ingår program för att stärka en europeisk tillverkningsindustri och forskning kring hur försvarsindustrin kan försäkra sig om tillgång till säkra komponenter i ett långt tidsperspektiv. Ur beroendesynpunkt är det viktigt att inte bara säkra tillgång till REE-råvaran (eller legeringar av REE) utan i slutändan även till de komponenter som innehåller REE. Strategierna ovan är alla del i ett balanserat åtgärdspaket som säkrar tillgång till REE från råvara till färdiga komponenter så att den europeiska försvarsindustrin kan upprätthålla hög internationell prestanda på sina slutprodukter. När det gäller råvaror a
Abstract Rare earth elements (REE) have unique properties and they have a great and growing importance for both military and civilian high-tech applications. 95% of produced REE comes from mines in China. From a defence perspective, many states consider it as an undesirable uncertainty that China has such a strong control over this important asset. This report systematically identifies the defence capabilities and industries that rely on access to REE and also the resources Europe currently lacks in order to ensure supply of REE. The latter include commercial mining of REE; recycling of REE on a commercial scale, a chemical process to manage commercial quantities of REE and manufacturing of components with REE. To manage concerns relating to these missing resources and ultimately the dependence on REE, we propose in this report the following strategies. Reduce dependence on REE - Measures can be implemented to develop research on alternatives to REE and also research on how to develop efficient production methods in order to avoid waste in manufacturing. Develop commercial mining of REE in Europe - In order to identify more suitable deposits of REE, a geological survey should be carried out in Europe. The world market price for REE fluctuates greatly and is strongly influenced by the dominant player China. Consequently, developing commercially viable mines is risky and expensive and it is of interest to investigate how these projects can be supported. Develop research and commercialization of recycling - The idea is to source REE from recycled materials as electronic waste and tailings. This is not commercially viable yet. The proposed research involves everything from chemical separation technology to logistics of collecting electronic waste. Investigation and development of the European process industry for processing of REE - Processing of REE is currently concentrated to China and it is unclear whether there is sufficient competence and capacity in Europe that can take care of future raw materials from European sources. Development of component manufacturing on REE - It is important to secure supply of components containing REE. This can be addressed on many levels, e.g. by implementing programs to strengthen European manufacturing and research into how the defence industry can otherwise ensure access to safe components in a long-term perspective. From a dependence perspective, it is important not only to ensure access to REE minerals (or alloys of REE), but in the end, to the components that contain REE. The strategies above are all part of a balanced package of actions that ensure access to REE from raw materials to finished components so that the European defence industry can maintain high international quality for their end products. For commodities in general and REE specifically, it is impossible for the defence sector alone to manage the proposed programs that can secure supply of REE. The defence sector

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182