Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med betongtält – Concrete Canvas Shelter.

Försök med betongtält – Concrete Canvas Shelter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Roger Berglund, Tobias Carlberg
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3611--SE)
Nyckelord Luftstötvåg, experiment, fortifikation, skydd
Keywords Air Blast, Experiments, Fortification, Protection
Sammanfattning För att studera hållfastheten i skyddskonstruktionen, Concrete Canvas Shelter, utfördes på FOI-Grindsjön under hösten 2012 fullskaleförsök mot denna skyddskonstruktion. Försöken utfördes endast mot tältet i oskyddat tillstånd. Syftet med försöket var att se hur personer befinnande sig i ett oskyddat tält påverkas av en explosion som sker utvändigt från det samma. Som laddning användes sprängdeg m/46 med en vikt upp till 5 kg placerad på olika avstånd ifrån tältet. Tidigare numeriska beräkningar har genomförts [1] på tältets hållfasthet och tillförlitligheten i dessa har granskats och utvärderats i rapporten. Resultatet visar att konstruktionen tål en ren laddning på 5 kg på ett avstånd längre än 3 meter. I skarvarna mellan dukarna blir tältet kraftigt förstyvat. Förstyvningarna i tältet gör att skadorna på tältduken blir mycket lokala och hindrar tältet från att kollapsa vilket i sin tur gör att personal i tältet inte riskerar att få delar av konstruktionen över sig.
Abstract To study the strength of the protective structure, Concrete Canvas Shelter, full-scale tests of this protective structure were performed at FOI-Grindsjön during fall 2012. The tests were carried out only against the concrete tent in unprotected state. The purpose of the tests was to see how persons in an unprotected tent are affected by an explosion from the outside. A plastic explosives m/46 with a weight up to 5 kg was used as charge. The charge was placed at different distances from the tent. Previous numerical calculations have been done [1] concerning the tent's strength and the reliability of these calculations has been reviewed and is evaluated in the report. The results show that the structure can withstand a bare charge of 5 kg at a distance not closer than 3 meters. In the joints between the canvas cloths the tent is strongly stiffened. These joints in the tent make the damage to the canvas very local and prevent the tent from collapsing. This reduces the risk of injuries to people in the tent in case of an external explosion.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182