Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

European Union Training Mission Somalia – En insatsanalys.

European Union Training Mission Somalia – En insatsanalys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Claes Nilsson, Johan Norberg
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-01-29
Rapportnummer: (FOI-R--3614--SE)
Sammanfattning EUTM Somalia genomförs sedan 2010 i Uganda tillsammans med den ugandiska armén med målsättningen att stärka de somaliska säkerhetsstyrkorna genom utbildning. Syftet är att bidra till stabilitet och utveckling i det krigshärjade Somalia. I denna rapport är syftet att analysera huruvida EUTM uppnår sina målsättningar samt att följa upp det svenska bidraget till EUTM. Analysen av EUTM bidrar också till att stärka kunskapen om kapacitetsbyggnadsinsatser, vilka har blivit ett allt viktigare instrument i konfliktländer. Studien visar att EUTM nått viktiga delmål avseende exempelvis utbildningen av specialister och underbefäl, vilket bidragit till att stärka de somaliska säkerhetsstyrkorna. I relation till befintliga somaliska förband håller de enheter som EUTM har utbildat hög klass. De förband som utbildats av EUTM har också spelat en viktig roll i striderna mot motståndsgrupper i Somalia. Analysen pekar på att andra delmål, som att stärka den somaliska utbildningsförmågan, ännu inte är uppnådda. Det finns svårigheter i att utbilda instruktörer på den relativt begränsade tid som EUTM har till förfogande. De somaliska strukturerna för utbildning är dessutom så pass underutvecklade att det ännu inte har gått att se någon effekt av instruktörerna på plats i Somalia. EUTM står inför stora förändringar 2013. Ett nytt mandat krävs vilket sannolikt kommer att innebära en förändrad ambition. Det internationella samfundet ser en positiv utveckling i Somalia efter presidentvalet 2012 och det finns en ambition att öka närvaron i landet. Detta betyder också att EUTM:s insatsområde kan utvidgas till att även inkludera Somalia. En ökad ambition i enlighet med EU:s strategiska översyn skulle innebära ett mer genomgripande stöd till den somaliska säkerhetssektorn med rådgivande funktioner på högsta nivå inom säkerhetsstrukturerna. EUTM skulle därmed få större inflytande över utvecklingen samtidigt som ansvaret och komplexiteten i insatsen ökar. För EUTM kan detta innebära ett behov av civila förmågor avseende exempelvis förvaltning och översynsfunktioner. En förlängning och förändring av mandatet ger också nya ingångsvärden för Sveriges deltagande i insatsen. Inte minst blir det viktigt att beakta hur säkerhetsarrangemangen i Somalia ska hanteras. Samtidigt ges tillfälle att påverka den långsiktiga utvecklingen av säkerhetssektorn genom rådgivning och mentorering. För EU innebär en fortsättning och förändring av EUTM att konceptet för kapacitetsbyggnadsinsatser utvecklas vidare. Ett mer genomgripande stöd till den somaliska säkerhetssektorn med fokus på institutionell utveckling innebär en breddning av konceptet. Andra insatser, exempelvis i Mali, nämns redan som kommande "EUTM-insatser".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182