Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hantering av användarcentrerade frågeställningar vid modellbaserad förmågeutveckling.

Hantering av användarcentrerade frågeställningar vid modellbaserad förmågeutveckling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Susanna Nilsson, Helena Granlund, Anna Sparf
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-01-23
Rapportnummer: (FOI-R--3623--SE)
Nyckelord Användarcentrerad systemutveckling, Modellbaserad, förmågeutveckling, Human Factors Integration, MODAF human views
Keywords Model based capability development, model based capability, engineering, Human Factors Integration, User-centered systems development, MODAF human views
Sammanfattning Arbetet som presenteras i denna rapport är en del i ett större arbete inom FMV FoT Ledning och MSI, med det övergripande projektnamnet Användbarhet och Modellbaserad Förmågeutveckling (MbFU). Syftet med arbetet är att lyfta frågeställningar som rör användaraspekter, så kallade Human Factors Integration (HFI)-frågor i relation till modellbaserad förmågeutveckling. För att konkretisera uppgiften har arbetet som beskrivs i den här rapporten utgått från en tillämpad ansats som används inom FMVs verksamhetsområde Facilitering och Verksamhetsutveckling (inom AK Gem). I rapporten ges en översiktlig beskrivning av modellbaserad förmågeutveckling inom Försvarsmakten och FMV och den ansats som använts inom FMV för modellbaserad förmågeutveckling, Model Based Capability Engineering (MBCE) samt relationen till användarcentrerad systemutveckling. Rapporten sammanfattar och beskriver de användarrelaterade frågeställningar som bör hanteras under arbete med modellbaserad utveckling enligt FMVs metod, samt diskuterar problematiken med att införa användarcentrerade ansatser i förmågeutvecklingsprojekt. Modellbaserad och användarcentrerad utveckling har två olika, och i många avseenden svårförenliga utgångspunker. Modellbaserad utveckling innebär att utvecklingsprocessen och de steg som ingår beskrivs på en abstrakt nivå. Användarcentrerad systemutveckling innebär genomförande av konkreta aktiviteter med fokus på användarens roll och kontext. Den övergripande slutsatsen av arbetet är att det är en stor utmaning att förena modellbaserad förmågeutveckling, som det har tillämpats inom FMV, med användarcentrerade metoder. Ett sätt att hantera denna problematik är att införa en roll med HFI-ansvar som har mandat att lyfta, följa upp och dokumentera användarrelaterade frågeställningar under hela utvecklingsprocessen. En särskilt viktig uppgift för projektansvarig är att definiera handlingsplaner för användarrelaterade frågor redan när ett projekts omfattning och syfte definieras.
Abstract The work described in this report is part of a project within the Swedish Defence Materiels Administration (FMV) with the general designation Usability and Model Based Capability Development. The focus of the report is to highlight issues regarding user aspects, so called Human Factors Integration (HFI) issues, in relation to Model Based Capability Development. In model-based development the development process and the steps included in the process are described on an abstract level. User-centered development involves implementation of concrete activities, actions and tasks with a focus on the user's role and context. Model-based development and user-centered development are two different approaches that are difficult to reconcile. Thus, to include usercentered issues in model-based capability development is not a trivial task. In order to facilitate the task the work described in this report is based on an applied approach to model-based capability development, MBCE (Model Based Capability Engineering), used in the section for Facilitation and Business Development in the department for General Services Procurement Command and Special Assignments (AK Gem) at FMV. The report summarizes and describes user-related, HFI issues that should be addressed when working with the MBCE methodology. The report also discusses the difficulties with integrating human factor activities into model based capability projects. The overall conclusion of this work is that it is problematic to reconcile model-based capability development, as it has been applied in FMV, with user-centered methods. One way to approach this problem is to introduce a HFI-role who has competence and responsibility for raising, following and documenting user-related issues throughout the development process. A particularly important task of this role is to define an action plan for user-related issues in early phases when a project's scope and purpose defined.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182