Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EU:s framtida energisäkerhet i en föränderlig omvärld. Scenarioanalys för Försvarsmakten.

EU:s framtida energisäkerhet i en föränderlig omvärld. Scenarioanalys för Försvarsmakten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Daniel Jonsson, Hannes Sonnsjö
Ort: Stockholm
Sidor: 138
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-02-07
Rapportnummer: (FOI-R--3627--SE)
Nyckelord Energi, säkerhet, EU, säkerhetspolitik, geopolitik, scenarier, Försvarsmakten
Keywords Energy, security, EU, security policy, geopolitics, scenarios, Swedish, Armed Forces
Sammanfattning Den globala energiförsörjningen står inför förändringar. Det handlar inte minst om ambitionen att minska global klimatpåverkan men också om strävan efter ökad nationell tillförseltrygghet och global flödessäkerhet. Samtidigt ökar efterfrågan på energi, framför allt i Kina, Indien och Mellanöstern, vilket medför förändrade handelsflöden. Vidare ökar de förnybara energislagen i betydelse, liksom den okonventionella olje- och gasutvinningen (t.ex. skiffergas och oljesand). Vilka säkerhets- och geopolitiska utmaningar kan ett föränderligt EU, i en föränderlig omvärld, tänkas stå inför på 15-20 års sikt givet en förändrad energisituation? Frågeställningen är komplex och sammansatt och det är inte rimligt att försöka sig på den svåra uppgiften att förutspå den mest sannolika utvecklingen. Istället används scenarier för att belysa ett antal möjliga utvecklingar. Följande faktorer bedöms ha betydelse för EU:s utveckling och/eller EU:s energiförsörjning: ? EU:s storlek, demografi och sociala struktur ? EU:s ekonomiska situation och konkurrenskraft ? EU:s karaktär avseende samhällsstyrning ? EU:s energipolitik och energiomställningen ? EU:s roll i världen ? Energiparadigm, energieffektivitet och energiproduktionens karaktär ? Råvarukonkurrens ? Geopolitisk utveckling, globala maktstrukturer och terrorismens betydelse ? Global handel och produktion ? Klimatavtal och klimathändelser Med hjälp av att variera faktorerna genereras en uppsättning explorativa scenarier, dvs. alternativa möjliga bilder av framtiden: 1. Ett försvagat EU på en dåligt fungerande energimarknad präglad av maktbalans mellan USA och Kina 2. Ett protektionistiskt, säkerhetsorienterat och eldrivet EU med oro för terrorism och Ryssland 3. EU som federal nattväktarstat med ny demografi i en omvärld präglad av USA:s energirevolution 4. Ett splittrat nygammalt Westfaliskt Europa med olika energiförutsättningar 5. Ett flerkärnigt EU i en multipolär, marknadsorienterad och globaliserad energiomvärld 6. Ett starkare EU präglat av klimatmedvetenhet i en omvärld präglad av ett starkt Kina Scenarierna innebär olika säkerhets- och energiförsörjningsutmaningar för EU och Sverige. Handlingsutrymmet begränsas inte bara av den egna situationen, den geopolitiska utvecklingen och andra omvärldsfaktorer, utan även av hur andra aktörers intentioner och handlingar uppfattas och tolkas i det internationella systemet. Handlingsutrymmet kan konkretiseras som policyverktyg i termer av: ? Förebyggande, t.ex. multilateralt samarbete, internationella regelverk, diversifiering, energieffektivisering ? Avskräckande, t.ex. säkerhetpolitik, sanktioner, militära allianser ? Isolerande, t.ex. inhemsk energiproduktion, flexibla energisystem ? Krishanterande, t.ex. ransonering, strategiska reserver, prismekanismer
Abstract What security and geopolitical challenges might a changing Europe face, in an ever-changing world and given uncertain energy developments, in the next 15-20 years, and what might the implications be for the Swedish Armed Forces? This issue is addressed using a set of composite explorative scenarios, i.e., alternative possible images of the future, with multiple changing variables. The analysis is built upon the following scenarios: 1. A weakened EU, within a poorly functioning energy market, characterised by a balance of power between the U.S. and China 2. A protectionist, security-oriented and electrified EU, with concerns about terrorism and Russia 3. EU as a federal "night watchman" state with new demographics, in an environment marked by the USA's energy revolution 4. A divided neo-Westphalian Europe, with various energy conditions 5. A polycentric EU in a multipolar, market-oriented and globalized energy-sector 6. A stronger EU influenced by climate awareness, in a world characterised by a stronger China Each of the scenarios involves different security and energy challenges for the EU and Sweden, where the possibility to act and impose efficient policies is limited not only by an actor's present situation, geopolitical developments and other external factors, but also by how the intentions and actions of others are perceived and interpreted in the international system. The policy-space (i.e., the possibility to act and manoeuvre) of an actor can be concretized as 'policy tools,' in terms of prevention (e.g., multilateral cooperation, diversification, or energy efficiency); deterrence (e.g., security policies, or sanctions); containment (e.g., domestic energy production); and crisis management (e.g., rationing, strategic reserves, pricing mechanisms). A comprehensive approach that involves several policy tools is to engage in a broader European solidarity, which also includes energy solidarity. Several of the scenarios point to the need for conventional military capability. Energy transportation near Sweden's borders may, in the future, be guaranteed via foreign military presence, which in turn would require that the Armed Forces maintain Sweden's territorial integrity. There is also an international dimension to ensuring a secure flow of energy, which relates to collective security of supply through the enforcement of a global system of interdependence. In order for the Armed Forces to contribute to the upholding of this international energy system, an important aspect would be to ensure durable operative marine and air force capabilities. Another possible role for the Armed Forces is the protection of physical critical infrastructure, an issue where the responsibilities and boundaries between the military and police must be considered. There is also a need to clarify the supporting role that the Armed Forces would have in an energy-related crisis. What is expected of the Armed Forces in supporting

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182